საქართველოს სადაზღვევო კულტურა და განათლების სიმწირე

ავტორები

  • კობა ბასიალია
  • ლაშა-გიორგი სიმონიშვილი-ჯაყელი

ანოტაცია

სა­ბაზ­რო­ეკ­ონ­ომ­იკ­ის­პი­რო­ბებ­ში­დაზღვე­ვა­სა­მე- მცი­რე­რაო­დ­ენ­ობა.

წარ­მეო­საქ­მი­ან­ობ­ისა­და­კვლავ­წარ­მო­ებ­ითი­პრო­ცე­სის­ სტა­ტი­ის­მი­ზა­ნია­არ­ას­იც­ოცხლის­დაზღვე­ვის­შე­სა- გან­ვი­თარ­ე­ბის,­სა­ქო­ნელწ­არ­მო­ებ­ისა­და­სა­ქო­ნელგ­აც- ხებ,­წარ­მო­გიდ­გი­ნოთ­სა­ზო­გა­დო­ებ­ის­და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ ვლი­თი­ოპ­ერა­ცი­ები­ს­გა­ფარ­თო­ებ­ის­უმ­ნიშ­ვნელ­ო­ვა­ნეს­და­ცოდნ­ის­დო­ნე. ხელ­შემ­წყობ­და­მის­დამ­ცავ­სა­გა­რან­ტიო­სის­ტე­მას­წარ- სტა­ტი­ის­ობი­ექტ­ია­სა­ქარ­თვე­ლოს­მო­სახ­ლეო­ბა­და­ მო­ად­გენს.­აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია,­რომ­არა­სი­ცოცხლის­დაზღვე- ქარ­თულ­ი­არა­ს­იც­ოცხლის­ბაზ­ა­რი.­ ვის­მი­მარ­თუ­ლე­ბა­დღესდ­ღე­ობ­ით­არ­აპ­ოპ­ულ­არ­ული­ საკ­ვან­ძო­სიტყვე­ბი:­არ­ას­იც­ოცხლის­დაზღვევ­ა;­სა- სა­გან­ია.­მცი­რეა­მო­სახლ­ე­ობ­ის­და­ინ­ტე­რეს­ე­ბაც,­ამ­აზე­

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

ბასიალია კ., & სიმონიშვილი-ჯაყელი ლ.-გ. (2021). საქართველოს სადაზღვევო კულტურა და განათლების სიმწირე. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 19–20. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/715