გადაზღვევის ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში

ავტორები

  • კობა ბასილაია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ლაშა-გიორგი სიმონიშვილი-ჯაყელი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.01.13

საკვანძო სიტყვები:

მზღვეველი, დამზღვევეი, გადამზღვეველი, ცედენტი, ცესიონერი

ანოტაცია

საქართველოს სადაზღვევო კომპანიები, კაპიტალისა და რესურსის სიმწირის გამო, აქტიურადმიმართავენ გადაზღვევით ოპერაციებს, რაც საშუალებას აძლევს მათ მინიმალური კაპიტალისპირობებში დაფარონ მაქსიმალური ზარალი. განვითარებადი ქვეყნებისთვის, გადაზღვევასაუკეთესო საშუალებაა ინტეგრაციის პროცესის დასაჩქარებლად.

სტატიის მიზანია წარმოგიდგინოთ გადაზღვევის მნიშვნელობა და აუცილებლობა განვითარებადი ქვეყნებისთვის და მათში არსებული სადაზღვევო კომპანიებისთვის, ასევე რას წარმოადგენს გადაზღვევის არსი, როლი და ფუნქციები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.

სტატიის ობიექტია ქართული არა სიცოცხლის ბაზარი.

ავტორის ბიოგრაფიები

კობა ბასილაია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ლაშა-გიორგი სიმონიშვილი-ჯაყელი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

წყაროები

შათირიშვილი ჯ. კაკაშვილი ნ. სადაზღვევო საქმე თბ., 2012;

http://insurance.gov.ge - საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური;

www.aldagibci.ge - სს „ სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“;

www.gpih.ge - სს „ სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

29.06.2023

როგორ უნდა ციტირება

ბასილაია კ., & სიმონიშვილი-ჯაყელი ლ.-გ. (2023). გადაზღვევის ბაზრის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(1), 135–136. https://doi.org/10.52340/bal/2023.01.13

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები