ბიზნესი და კანონმდებლობა https://ojs.b-k.ge/index.php/bk <p>საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკურ ჟურნალი<strong> „</strong><strong>ბიზნესი</strong> <strong>და</strong> <strong>კანონმდებლობა</strong><strong>“</strong> 2004 წლიდან გამოდის. იგი მკითხველს სისტემატურად აწვდის ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის, საგადასახადო, საბაჟო, ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ეკონომიკური პროფილის ყველა დარგის, აგრეთვე, კანონმდებლობის ფართო სპექტრთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროფესიონალთა მიერ მომზადებულ სტატიებს.</p> <p>„ბიზნესი და კანონმდებლობა“ რეცენზირებადი და რეფერირებადია 2008 წლიდან. იგი აღიარებულია და თანამშრომლობს საქართველოს ყველა უმაღლესი განთლების დაწესებულებასთან, კავშირ-ურთიერთობები აქვს უცხოეთის ბევრ უნივერსიტეტთან და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან.</p> <p>გამოსაქვეყნებელი მასალის რეცენზირება ხორციელდება რეცენზირებისთვის დადგენილი ეთიკური ნორმების დაცვითა და გამოქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად.</p> <p>ჟურნალი 2014 წლიდან მთლიანად ელექტრონულ ფორმატში ვრცელდება. განთავსებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელში“, მინიჭებული აქვს საერაშორისო სტანდარტული სერიული ნომერი (ISSN), ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი (DOI) და ინდექსირებულია საერთაშორისი საძიებო ბაზაში.</p> <p><strong>ონლაინ ISSN: 2960-9801</strong><br /><strong> ბეჭდვითი ISSN: 1987-604</strong></p> <p><strong>DOI:</strong><strong> </strong><a href="https://doi.org/10.52340/bal">https://doi.org/10.52340/bal</a></p> <p> </p> <p><strong>პერიოდულობა: </strong>გამოიცემა წელიწადში ორჯერ - ივლისის დასაწყისამდე და დეკემბრის ბოლომდე. შესაძლოა, გამოვიდეს დამატებით სპეციალური ნომერი.</p> საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია, საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო „ივერიონი“ ka-GE ბიზნესი და კანონმდებლობა 1987-6041 პრაგმატიზმი - პოლიტიკური ტრანზიციის პარადიგმა https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/820 <p>თანამედროვე&nbsp; ქართული პოლიტიკური ტრანზიციის&nbsp; უმნიშვნელოვანეს პირობას &nbsp;პრაგმატიზმი წარმოადგენს; იგი სახელმწიფოებრივი მშენებლობის ღირებულებითი პრიორიტეტბის განმსაზღვრელი ფაქტორია. პრაგმატიზმი რაციონალიზმს ემყარება და სივრცითა და დროით განისაზღვრება; მისი უპირველესი ამოცანაა, რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე, მაქსიმალური სარგებლის მიღება. ქართული პოლიტიკური ტრანზიციის პროცესში პოლიტიკურ აქტორთა მოღვაწეობითი სტილი ყოველთვის ეროვნულ პრაგმატიზმზე არ არის აგებული. განსაკუთრებით თავისი დესტრუქციულობითა და ავანტიურიზმით გამოირჩევა პოლიტიკური ოპოზიციის ნაწილი. პრაგმატიზმში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ ენასა და რიტორიკას; პროვოკაციული რიტორიკა ქართული პოლიტიკური ოპოზიციის გარკვეული ნაწილის სტილია. შეიმჩნევა პირად და კლანურ სარგებლიანობაზე აგებული პოლიტიკის გატარება. აქტორულ სივრცეში თავისი ეროვნული პრაგმატული მიდგომებით მართლმადიდებელი ეკლესია გამოირჩევა. თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ტრანზიციების პირობებში ქართული პოლიტიკური ხელისუფლება ცდილობს შეინარჩუნოს მშვიდობა და სტაბილურობა; პრაგმატული პოლიტიკის გატარების მნიშვნელოვან მიღწევად უნდა მივიჩნიოთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის ცვლილება ახალ პრაგმატულ მიდგომებს მოითხოვს, რომელიც პოლიტიკური აქტორების რაციონალურ აზროვნებაზე იქნება დამოკიდებული.</p> გურამ აბესაძე ნოდარ აბესაძე საავტორო უფლებები (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-29 2023-12-29 16 3 7 12 10.52340/bal/2023.03.01 მრავალპარტიულობის დამკვიდრება და დომინანტი პარტიების მმართველობა საქართველოში https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/829 <p>საქართველოში სახეზეა მრავალპარტიულობა დომინირებული პარტიით. საერთოდ ყოველ ქვეყანაში პარტიებს შორის ყალიბდება საკუთარი განსაკუთრებული ურთიერთობები. ამ ურთიერთობათა ხასიათის აღსანიშნავად პოლიტიკურ მეცნიერებაში შემოღებულია ცნება „პარტიული სისტემა“. პარტიული სისტემა ეს არის ურთიერთდამოკიდებულებისა და ურთიერთკავშირის ის რთული ქსელი, რომელიც ყალიბდება პარტიებს შორის, აგრეთვე, სახელმწიფოსა და ხელისუფლების სხვა პოლიტიკურ ინსტიტუტებსა და პარტიებს შორის“.</p> <p>აღნიშნული ურთიერთობები ერთობლიობაში მკაფიოდ მიგვანიშნებენ პარტიის მასშტაბურ გავლენაზე ქვეყნის პლიტიკურ ცხოვრებაში.</p> <p>მრავალპარტიულ პოლიტიკურ სისტემაში ერთი პარტიის დომინირება ბევრი სახელმწიფოსთვის არის დამახასიათებელი, რომელთა მსგავსად, ასევე, საქართველოში არჩევნებში გამარჯვებული პარტიები, ჩვეულებრივ, მნიშვნელოვანი უპირატესობით იმარჯვებენ და დიდი უმრავლესობით ხვდებიან პარლამენტში, რაც გამორიცხავს სხვა პარტიებთან თანამშრომლობის აუცილებლობას. ასეთ ვითარებაში, პოლიტიკური მოთამაშეები ურთიერთსაჭიროების მნიშვნელობებს ვერ ხედავენ, მაშინ ზედმეტია საუბარი სახელისუფლებო და ოპოზიციურ პარტიათა თანამშრომლობაზე.</p> <p>საქართველოში ეს პროცესი პოლიტიკურ ძალებს შორის უკიდურესი დაპირისპირებისა და საზოგადოების მასობრივი მობილიზების ფონზე ვითარდება, როდესაც მთელი ძალაუფლება გამარჯვებულთა ხელში გადადის. შეიძლება ამგვარი პოლიტიკური პროცესი მომავალშიც მსგავსი მიმართულებით განვითარდეს, მაგრამ ისიც შეიძლება, რომ ტრადიცია დაირღვეს და შეიქმნას ახალი პრეცედენტი საქართველოში, პრეცედენტი იმისა, რომ ჩამოყალიბდეს ძლიერი, სტაბილური, დომინანტური პარტიული სისტემა ან თანმიმდევრულად განვითარებადი მრავალპარტიული სისტემა. არც სხვა სცენარების გამორიცხვა შეიძლება, რაც არსებითად მთავარ პლიტიკურ პროცესებსა და მათ ურთიერთთანამშრომლობაზეა დამოკიდებული.</p> <p>მიუხედავად ერთპარტიული სისტემისათვის დამახასიათებელი გარკვეული უარყოფითი მხარეებისა და ნიშან-თვისებებისა, რაც აშკარად ვლინდება მის მონოპოლიურ უფლებებში, სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების ფორმირებაზე. ასევე ერთი პარტიის მმართველობის დროს ხდება სახელმწიფო და პარტიული აპარატის შეზრდა, რაც საკმაოდ აფერხებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში შეჯიბრებითობის, წინსვლის, ახლის ძიების შესაძლებლობებს. არც მრავალპარტიული სისტემის ზედმეტი იდეალიზაცია მოიტანს სარგებლობას, მასაც აქვს ასევე სუსტი და ნაკლოვანი მხარეები. ამას უცხოელი პოლიტიკოსებიც აღნიშნავენ ხანგრძლივი დაკვირვებისა და ანალიზის შედეგად. თუმცა, მიუხედავად ამისა, საზოგადოების&nbsp; დემოკრატიზაციის იმედები და პერსპექტივები დღეს, ხშირ შემთხვევაში, უკავშირდება მრავალპარტიულობას.</p> ნოდარ დარსანია საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 13 18 10.52340/bal/2023.03.02 მეწარმეობის თავისებურებები და ეფექტიანობის ამაღლების საკითხები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (თეორიული ასპექტები) https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/833 <p>ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის ამოცანებიდან უნდა გამომდინარეობდეს საბაზრო ეკონომიკის განმტკიცება. ამიტომ ქვეყანამ ძირითადი ყურადღება ევროკავშირთან ეკონომიკური კავშირების ყოველმხრივ განვითარებას ხელი უნდა შეუწყოს.</p> <p>ნებისმიერ სახელმწიფოში მოსახლეობის შემოსავლების დონე დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკის სიდიდეზე. დღევანდელ პირობებში ეკონომიკური ზრდა მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ტენდენციებით უნდა განვსაზღვროთ. შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის, მეწარმეობის ეფექტიანობის, სავალუტო უსაფრთხოების თუ საგადასახდელო ბალანსის ასპექტები თანამედროვე მაკროეკონომიკური პოლიტიკის საკვანძო საკითხად გადაიქცა.</p> ბესარიონ ნაყოფია საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 19 24 10.52340/bal/2023.03.03 სიმპტომატური კითხვარისა და მისი მოკლე ფორმების ფსიქომეტრული ანალიზი ახალგაზრდების შერჩევაზე https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/840 <p>სიმ­პ­ტო­მა­ტური კით­ხვა­რი SCL-90-R შემუშავდა ფსიქოლოგიური დისსტრესისა და დისსტრესის სპეციფიკური პირველადი სიმპტომების შესაფასებლად. წინამდებარე კვლევის მიზანი იყო SCL-90-R-ს ქართული ვერსიისა და მისი მოკლე ფორმების (BSI, SCL-27, BSI-18, SCL-14 და SCL-K-9) ფსიქომეტრული ანალიზი: ფაქტორული სტრუქტურის, სანდოობის შესწავლა, აგრეთვე ტესტის ვრცელი და მოკლე ფორმების ეკვივალენტურობის შემოწმება. კვლევა ჩატარდა შემთხვევით შერჩევაზე 464 პირის მონაწილეობით (მათ შორის 79% ქალი და 21% მამაკაცი, საშუალო ასაკი 21.4±6.2), რომლებმაც შეავსეს სიმ­პ­ტო­მა­ტური კით­ხვა­რი. ყველა მოკლე ფორმა მიღებულია ტესტიდან შესაბამისი პუნქტების შერჩევის გზით. მიღებული შედეგი SCL-90-R-სა და ყველა მოკლე ფორმის მაღალ სანდოობაზე მიუთითებს: როგორც კრომბაჰის ალფას, ისე მაკდონალდის ომეგას მნიშვნელობა 0.7-ზე მაღალია. კორელაცია SCL-90-R-სა და მისი მოკლე ფორმების შესაბამის სკალებს, აგრეთვე სიმძიმის ინდექსს შორის ძალიან მაღალია – 0.9-ს აღემატება. მაღალი კორელაცია, აგრეთვე ტესტის სხვადასხვა ფორმით გამოთვლილ საშუალო მაჩვენებლებს შორის სხვაობის უმნიშვნელო ეფექტი ადასტურებს SCL-90-R-ისა და მისი მოკლე ვერსიების დამაკმაყოფილებელ ეკვივალენტურობას. დადასტურდა კითხვარის როგორც ვრცელი, ისე მოკლე ფორმების ერთფაქტორიანი სტრუქტურა, რაც მოწმობს ფსიქოლოგიური დისსტრესის ფართო კონსტრუქტის გასაზომად განკუთვნილი SCL-90-R-ისა და მისი მოკლე ფორმების კონსტრუქტის ვალიდურობაზე. სიმპტომატური კითხვარისა და მისი ხუთი მოკლე ფორმის ქართული ვერ­სია შე­იძლება მიჩნეულ იქ­ნეს სან­­დო და ვალიდურ ინსტრუ­მენ­ტად ახალგაზრდებს შორის ფსიქოლოგიური დისსტრესისა და ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების შესაფასებლად. მისი გა­მოყენება შეიძლება რო­გორც კვლე­ვი­თი, ისე ფსი­ქო­ლო­გიური კონსულ­ტი­რე­ბის მიზ­ნებისათვის.</p> ელენე ჩომახიძე კახი კოპალიანი ანა ზუბაშვილი საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 25 33 10.52340/bal/2023.03.04 გარე და შიდა აუდიტის ურთიერთთანამშრომლობის ასპექტები https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/841 <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;ბოლო წლებში საქართველოში სულ უფრო მეტი კომპანია მიმართავს გარე აუდიტის მომსახურებას. ფინანსური ანგარიშგების დამოუკიდებელი აუდიტი აქტუალური ხდება ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში, უცხოური ინვესტიციების, საბანკო დაკრედიტების და დაფინანსების სხვა საშუალებების მოზიდვის აუცილებლობის ფონზე. თუმცა, ქართული ბიზნეს­საზოგადოება კვლავ ნაკლებად ინფორმირებულია გარე და შიდა აუდიტის არსზე, დანიშნულებაზე, ჩატარების პროცესსა და შედეგებზე.</p> ნინო ნატრიაშვილი საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 34 37 10.52340/bal/2023.03.05 ემოციების კოგნიტური რეგულაცია, როგორც ფსიქოლოგიურ დისსტრესსა და სოციალური ქსელების პრობლემურ მოხმარებას შორის კავშირის მედიატორი (ახალგაზრდებს შორის) https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/842 <p>ციფრულმა ტექნოლოგიებმა უამრავი სიკეთე მოიტანა. მაგრამ მრავალი კვლევა ადასტურებს, რომ ამ ტექნოლოგიების არაკონტროლირებად მოხმარებას მოჰყვება არაერთი ნეგატიური შედეგი – სუბიექტული დისსტრესი და ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომები, ჯანმრთელობის პრობლემები, სოციალური თუ პროფესიული დარღვევები და სხვ., ანუ ქცევითი ადიქ­­ცი­ის მსგავსი სიმპტომები.</p> <p>ამ კვლევის მიზანი იყო ფსიქოლოგიურ სტრესსა (ფსი­ქოპა­თო­ლო­გი­ურ სიმ­პ­ტო­­­მებს) და სოციალური ქსელების პრობლემურ მოხმარებას შორის კავშირის საფუძვლად მდებარე მექანიზმების ანალიზი ახალგაზრდებს შორის. კვლევა ჩა­ტარდა შემთხვევით შერჩევაზე 464 პირის მონაწილეობით (საშუალო ასაკი 21.4±6.2). გამოყენებულ იქნა სამი ტესტი: სოციალური ქსელების პრობლე­მური მოხმარება, სიმ­პ­ტო­მა­ტური კით­ხვა­რი SCL-90 და ემოციების კოგნიტური რეგულაცია. მედიაციის ანალიზის ჩასატარებლად გამოყენებულ იქნა მაკროსი PROCESS 4.3, ხოლო გეზის ანა­ლი­ზისათვის – SPSS AMOS-26-ის მოდული.</p> <p>შედეგმა აჩვენა, რომ ფსი­ქოპა­თო­ლო­გი­ურ სიმ­პ­ტო­­­მებსა და სოციალური ქსელების პრობლემურ მოხმარებას შორის კავშირი გაშუალებულია ემოციების კოგნიტური რეგუ­ლა­ცი­ის სტრატეგიებით. მართალია, მედიაციის ეფექტი ყველა სტრატეგიის შემთხვევაში გამოვლინდა, მაგრამ დეზადაპტაციური სტრატეგიების ეფექტი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია. გამონაკ­ლისია პოზიტიური გადაფასება, რომელსაც აღმოაჩნდა საკმაოდ მაღალი დამცავი ეფექტი. შესაბამისად, ფსიქოლოგიური ჩარევა იქნება ეფექტური როგორც ფსიქოპათოლოგიური სიმპტომების, ისე პრობ­­­ლემური მოხმარების კუთხით, თუ ის ხელს შეუწყობს დეზადაპტაცირი სტრატეგიების ჩა­ნაც­­ვლებას ემოციების რეგულირების ადაპ­ტაციური სტრატეგიებით, განსაკუთრებით დადებითი გადაფასების სტრატე</p> ანა ზუბაშვილი საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 38 48 10.52340/bal/2023.03.06 კოინციდენციის თეორია https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/843 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; პედაგოგიკის კვლევითი არეალის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ საკითხს განვითარების განმსაზღვრელი ფაქტორები წარმოადგენს. მისი სათანადოდ წვდომის გარეშე, ფაქტობრივად, შეუძლებელია საგანმანათლებლო სისტემის მყარი თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების ჩამოყალიბება. ის, თუ რა განსაზღვრავს ადამიანის მშვინვიერ-სულიერი წყობისა და ქცევის ფორმათა განვითარების ზოგად და ინდივიდუალურ თავისებურებებს, საუკუნეთა მანძილზე ხშირად ყოფილა მეცნიერული მსჯელობისა და დავის საგანი, რასაც განაპირობებდა მისი სხვადასხვა რაკურსით ჭვრეტა და შესაბამისად, სხვადასხვა ფილოსოფიური კონცეფციითა და მასთან მისადაგებული მეცნიერული პოზიციით წარმოჩენა. განვითარების განმსაზღვრელი ფაქტორების დადგენის პრობლემასთან დაკავშირებულ სამ საყოველთაოდ აღიარებულ თეორიაზე (ნატივისტური, ემპირისტული, კონვერგენტული) აშკარად უპირატესობს ცნობილი ქართველი ფსიქოლოგის დ. უზნაძის დღემდე ნაკლებად ცნობილი კოინციდენციის თეორია. მასში სიღრმისეულადაა გააზრებული ის მოჩვენებითი ანტინომია, რომელიც არსებობდა ორ, ერთი შეხედვით, ურთიერთგამომრიცხავ დებულებათა (მემკვიდრეობითობა თუ გარემო პირობები) შორის, რომელთაგან თითოეული ცალ-ცალკე ითვლებოდა თანაბარ ჭეშმარიტებად და განვითარების ფენომენთან მიმართებაში საკუთარ ტრაექტორიას მოიცავდა. ვფიქრობთ, წარმოდგენილი თეორია უნივერსალურია და ვრცელდება, როგორც განვითარების მთლიან პროცესზე, ისე მის ცალკეულ გამოვლინებებზე.</p> ნანა ბოკუჩავა საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 49 52 10.52340/bal/2023.03.07 აუდიტორის მიერ არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/844 <p>ნაშრომი ეხება აუდიტორული საქმიანობის სფეროს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს - აუდიტორის მიერ არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენას და შაფასებას.</p> <p>აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი ასს-315 (გადასინჯული 2019 წელს) არეგულირებს აუდიტორის პასუხისმგებლობას ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენისა და შეფასების სფეროში.</p> <p>არცთუ შორეულ წარსულში საქართველოში მოქმედი აუდიტორები (აუდიტორული ფირმები), რომელნიც არ წარმოადგენდნენ საერთაშორისო ქსელის კომპანიებს, ნაკლებ ყურადღებას უთმობდნენ კლიენტის აყვანისთვის განსახორციელებელ იმ აუცილებელ პროცედურებს, რაც მოთხოვნილია შესაბამისი აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებით და კლიენტის აყვანა ხდებოდა დაუფიქრებლად - მთავარი იყო კლიენტი ეშოვათ; არ ხდებოდა კლიენტის საფუძვლიანი შესწავლა და ამის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება, თუ რამდენად შესაძლებელია ამა თუ იმ კლიენტთან გარიგებაში შესვლა; ან ხდებოდა მხოლოდ ბუღალტრული მონაცემების მიმოხილვა და ამის ზედაპირული განხილვით ხდებოდა კლიენტთან გარიგებაში შესვლაზე თანხმობა. ამ შემთხვევაშიც არ ხდებოდა შესაბამისი პროცედურის გავლა კლიენტთან გარიებაში შესვლაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ხოლო შემდეგ, მუშაობის დაწყებისას არ ხდებოდა ისეთი მნიშვნელოვანი პროედურის გავლა, როგორიცაა ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და მათი შეფასება.</p> <p>ავტორი გამოცდილებაზე დაყრდნობით ნაშრომში აღწერს, თუ როგორ უნდა ხდებოდეს ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება &nbsp;აუდიტორის მიერ და გამოთქვამს მათზე საყურადღებო მოსაზრებებს.</p> ზაზა ტრიპოლსკი საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 53 66 10.52340/bal/2023.03.08 სამშენებლო ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ხელოვნურად შექმნილი ახალი გამოწვევების ქრონოლოგია https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/845 <p>ნაშრომში ასახულია ქალაქ თბილისში სამშენებლო ბიზნესის შემაფერხებელი, ხელოვნურად გართულებული რეგულაციების შესახებ ავტორის მოსაზრებები.</p> <p>სამშენებლო ბიზნესის შემაფერხებელი ნორმატიულ დოკუმენტად წარმოდგენილია „ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილება და „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის15 მარტის №39-18 დადგენილება, მათში შესული ცვლილებებითა და დამატებებით.</p> <p>მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ავტორს მიაჩნია, რომ ზონალური მოწყობის სახელმძღანელოდან უნდა ამოირიცხება ყოველგვარი მცნება სპეციალური ზონალური შეთანხმების თაობაზე და ყველა ზონის გამოყენების პარამატრები ამ აქტებში დაფიქსირდეს.</p> გიორგი ყიფშიძე საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 67 76 10.52340/bal/2023.03.09 მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვევა საქართველოში https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/846 <p>დღესდღეობით საქართველო დიდი გამოწვევის წინაშე დგას, ერთის მხრივ საკმაოდ სასიხარულო ამბავია,<br>ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოპოვება ჩვენი ქვეყანისთვის, მეორეს მხრივ კი დიდი პასუხისმგებლობა-<br>ცაა ქართველი ხალხისთვის; მთელი რიგი ვალდებულებების შესრულება მოგვიწევს რათა ევროკავშირის წევრი<br>ქვეყნების რიგებს შევუერთდეთ;<br>დღეს სწორედ იმ ვალდებულებაზე შევჩერდებით, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების<br>ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოთხოვნაა - ესაა მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვა.<br>ნაშრომში წარმოდგენილია მესამე პირთა მიმართ სავალდებულო ავტო დაზღვის მნიშვნელობა და აუცილებ-<br>ლობა განვითარებადი ქვეყნებისთვისა და მათში არსებული სადაზღვევო კომპანიებისთვის;<br>სტატიის ობიექტია ქართული არა სიცოცხლის ბაზარი</p> კობა ბასილაია ლაშა-გიორგი სიმონიშვილი-ჯაყელი საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 77 79 10.52340/bal/2023.03.10 განათლების სისტემის განვითარების პრობლემები და დაძლევის პერსპექტივა https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/847 <p>სტატიაში განხილულია საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები, რომლებიც ხელს უშ-<br>ლიან სწავლების პროცეს და სწავლების ხარისხის ამაღლებას.<br>ნაშრომში ასახულია ავტორთა დამოკიდებულება განათლებისადმი და მოცემულია მათი მოსაზღებები განათ-<br>ლების ხარისხის ამაღლების გადაუდებელი ღონისძიებების შესახებ.<br>ავტორთა მოსაზრებით, განათლება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ქვეყნის განვითარებასა და კეთილდღეობაზე<br>ზრუნვა - ეს სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობაა. განათლების ფორმებისა და მოტივების ზრდაზე სახელმწიფო<br>უნდა ზრუნავდეს.<br>განათლებული ადამიანის აღზრდა ნიშნავს სახელმწიფოს სიძლიერეს, ეკონომიკის განვითარებას, ადამიანის<br>ფიზიკურ, ინტელექტუალურ და მორალურ უნარ-ჩვევების ამაღლებას, ჯანდაცვის უზრუნველყოფას, მოსახლე-<br>ობის საყოველთაო კეთილდღეობას.</p> დოდო ხომასურიძე ბექა სხირტლაძე საავტორო უფლებები (c) 2023 2023-12-30 2023-12-30 16 3 80 85 10.52340/bal/2023.03.11