ბიზნესი და კანონმდებლობა https://ojs.b-k.ge/index.php/bk <p>ყოველთვიური სამეცნიერო ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი<strong>&nbsp;“ბიზნესი და კანონმდებლობა”</strong>&nbsp;2004 წლიდან გამოდის. იგი მკითხველს სისტემატურად აწვდის ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის, საგადასახადო, საბაჟო, ბუღალტრულ აღრიცხვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროფესიონალთა მიერ მომზადებულ სტატიებს. ჟურნალი დიდი პოპულარობით სარგებლობს საქმიან წრეებში.<br><strong>“ბიზნესი და კანონმდებლობა”</strong>&nbsp;რეფერირებადია 2008 წლიდან.</p> საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია, საინფორმაციო-ანალიტიკური სააგენტო „ივერიონი“ ka-GE ბიზნესი და კანონმდებლობა 1987-6041 ნოდარ ჭითანავა - ღვაწლმოსილი საზოგადო მოღვაწე, ნოვატორი მეცნიერი, ღირსეული მოქალაქე https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/711 <div class="page" title="Page 6"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>ცნობ­ ი­ლი­სა­ზოგ­ ად­ ო­მოღვ­ აწ­ ი­სა­და­მეც­ნი­ერ- ეკ­ონ­ომი­ს­ტის­ნოდ­არ­ჭი­თა­ნა­ვას­და­ბა­დე­ბი­დან­85­ წე­ლი­შეს­რულ­და.­რე­გა­ლი­ები­სა­და­დამ­სა­ხუ­რებ­ე- ბის­ვრცელ­ი­ჩა­მო­ნათვ­ა­ლის­გა­რე­შეც­კი,­მხო­ლოდ­ ამ­გვარ-სახ­ე­ლის­ხსე­ნე­ბაზ­ე,­უფ­როს­ი­თა­ობ­ის­ად- ამი­ან­ებს­პა­ტი­ვის­ცემ­ის,­მო­წი­წებ­ის­გან­ცდა­ეუფ- ლე­ბათ.</p> </div> </div> </div> </div> იური პაპასკუა საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 6 7 პიროვნება დროში https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/712 <div class="page" title="Page 8"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>ად­ამი­ანს­და­ბა­დე­ბისთ­ა­ნა­ვე­უფ­ალი­და­აბ­ედ­ებს­სიყ- ვა­რულს,­შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ობ­ას,­ერთ­ გუ­ლე­ბას,­რომ­ ე­ლიც­ თა­ვის­ცხოვ­რე­ბის­გან­მავ­ლო­ბაშ­ი,­მი­სი­შე­საძ­ლებ­ლო­ბე- ბი­დან­გა­მომ­დი­ნა­რე,­უნ­და­შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად­გა­მო­იყ- ენ­ოს.­ ზო­გი­ ამ­ას­ კარ­გად­ ახ­ერ­ხებს,­ ზო­გი­ კი­ სა­ერ­თოდ­ ვერ­უმკ­ლავ­დე­ბა­ამ­გამ­ოწ­ვე­ვებს.­</p> </div> </div> </div> </div> თეიმურაზ ბაბუნაშვილი საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 8 8 დომინანტი ეკონომიკური თეორიის თავისებურებები კრიზისების მართვაში https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/713 <div class="page" title="Page 9"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>ნაშ­რომ­ში ­გან­ხი­ლუ­ლია ­სპონ­ტა­ნურ ­წეს­რიგ­სა ­და­ სა­ხელ­მწი­ფო­ და­გეგ­მვას­ შო­რის­ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ ურ­თიერ­თქმედ­ე­ბის­ სა­კითხებ­ი.­ ავ­ტორ­თა­ მო­საზ­რე­ბით,­ პან­დე­მი­ით­ გა­მოწ­ვე­ული­&nbsp;ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ კრი­ზი­სის ­პე­რი­ოდ­ში­ „ინ­სტინ­ქტსა ­და ­გონს“­ შო­რის­ უპ­ირ­ატ­ესი­ ად­გი­ლი­„გონს“­ენ­იჭ­ება. ­ჩვეულ­ებ­რივ ­რე­ჟიმშ­ი ­მა­თი ­თა­ნა­ფარდ­ო­ბა ­კი, ­სა­შუ­ალ­ოდ,­ თით­ქმის­ თა­ნა­ბა­რია.­ მარ­თვის­ პრო­ცე­სებ­ში­ სა­ხელ­მწი­ფო­ არა ­„და­ნა­მატ­ი“,­ არ­ამ­ედ­ ეკ­ონო­მ­იკ­ის­ იმ­ან­ენტ­უ­რი ­ნა­წილია. ­ბაზ­რის ­„უხ­ილ­ავი­ხე­ლის“­ მსგავ­სად,­ სა­ხელ­მწი­ფოს­ ეკ­ონო­მ­იკ­ური ­განვ­ი­თა­რე­ბის­ ეკ­ონ­ომ­იკუ­რი ­პო­ლი­ტი­კა შე­იძ­ლე­ბა ­იყო­ს ­ეფ­ექტ­ი­ანი ­ან ­ნაკ­ლებ­ად ­ეფ­ექ­ტი­ანი.­</p> </div> </div> </div> </div> დავით ჯალაღონია იური პაპასქუა გივი მაკალათია საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 9 12 საჯარო სექტორის აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმირების აქტუალური პრობლემები https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/714 <div class="page" title="Page 13"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>გა­სუ­ლი­ სა­უკ­უნ­ის­ ბო­ლოს,­ სა­ქარ­თვე­ლო­ში­ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ და­ პო­ლი­ტი­კუ­რი­ წყო­ბი­ლებ­ის­შეც­ვლამ­დღის­წეს­რიგ­ში­და­აყ­ენა­რე­ფორმ­ე­ბის­გა­ტა­რე­ბა­სა­ზო­გა- დო­ებ­რი­ვი­ცხოვ­რე­ბის­ყვე­ლა­სფე­რო­ში.­სა­ხელ­მწი­ფო­ხარ­ჯე­ბის­გა­ნუწყვე­ტელ­მა­ ზრდამ­გა­აქ­ტი­ურა­ამ­ხარ­ჯებ­ის­ეფ­ექ­ტია­ნ­ად­გა­მო­ყენ­ე­ბი­სად­მი­და­ინ­ტე­რე­სებ­ა.­ ეკ­ონო­მ­იკ­ის­რე­ფორმ­ა­გარ­კვეუ­ლ­წი­ლად­მი­მარ­თულ­ი­იქ­ნა­სა­ხელ­მწი­ფო­სექ­ტო- რის­„კო­მერც­ი­ალ­იზ­აცი­აზე“,­რა­მაც­შე­სა­ბა­მი­სი­გან­ვი­თარ­ე­ბა­მის­ცა­სა­ბუ­ღალ- ტრო­აღ­რიცხვას.­სა­ჯა­რო­სექ­ტო­რის­ბუ­ღალ­ტე­რია­კო­მერც­ი­ულს­დაუახლოვდა,­ და­ის­ეს­ხა­რა­მის­გან­აღ­რიცხვის­მეთ­ ო­დო­ლო­გია­და­სტანდ­ არტ­ ე­ბი.­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ პი­რობ­ებ­ში­ამ­ან­თა­ვი­სე­ბუ­რი­სირ­თუ­ლე­ები­წარ­მოქმ­ნა­და­მო­ითხოვ­ა­­ბუ­ღალ- ტრუ­ლი­აღრ­იცხვის­სის­ტე­მის­რეფ­ორ­მირ­ე­ბის­აუც­ილ­ებ­ლობ­ა.­</p> <p>ნაშ­რომ­ში­ გა­კე­თე­ბუ­ლია­ სა­ქარ­თვე­ლოს­ სა­ჯა­რო­ სექ­ტო­რის­ ბუ­ღალ­ტრუ­ლი­ აღ­რიცხვის­ა­და­ფი­ნან­სურ­ი­ან­გა­რიშ­გებ­ის­რე­ფორმ­ი­რე­ბის­რეტ­როსპ­ექ­ტი­ული­ მი­მო­ხილვ­ა.­გა­მოკვ­ლე­ულია­მო­ცემ­უ­ლი­სფე­როს­რე­გუ­ლი­რებ­ის­თა­ნა­მედრ­ო­ვე­ მდგო­მარ­ე­ობა­და­გა­მოკვ­ე­თი­ლია­არ­სე­ბუ­ლი­ნაკ­ლო­ვან­ე­ბე­ბი.­ან­ალ­იზ­ის­სა­ფუძ- ველ­ზე­შე­მუ­შა­ვებ­უ­ლია­სა­ჯა­რო­სექ­ტორშ­ი­სა­ბუ­ღალ­ტრო­აღ­რიცხვის­ა­და­ფი- ნან­სუ­რი­ანგ­ა­რიშ­გე­ბის­სრულყ­ო­ფის­წი­ნად­ა­დე­ბე­ბი.</p> </div> </div> </div> </div> ლევან გრიგალაშვილი საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 13 18 საქართველოს სადაზღვევო კულტურა და განათლების სიმწირე https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/715 <div class="page" title="Page 19"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>სა­ბაზ­რო­ეკ­ონ­ომ­იკ­ის­პი­რო­ბებ­ში­დაზღვე­ვა­სა­მე- მცი­რე­რაო­დ­ენ­ობა.</p> <p>წარ­მეო­საქ­მი­ან­ობ­ისა­და­კვლავ­წარ­მო­ებ­ითი­პრო­ცე­სის­ სტა­ტი­ის­მი­ზა­ნია­არ­ას­იც­ოცხლის­დაზღვე­ვის­შე­სა- გან­ვი­თარ­ე­ბის,­სა­ქო­ნელწ­არ­მო­ებ­ისა­და­სა­ქო­ნელგ­აც- ხებ,­წარ­მო­გიდ­გი­ნოთ­სა­ზო­გა­დო­ებ­ის­და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ ვლი­თი­ოპ­ერა­ცი­ები­ს­გა­ფარ­თო­ებ­ის­უმ­ნიშ­ვნელ­ო­ვა­ნეს­და­ცოდნ­ის­დო­ნე. ხელ­შემ­წყობ­და­მის­დამ­ცავ­სა­გა­რან­ტიო­სის­ტე­მას­წარ- სტა­ტი­ის­ობი­ექტ­ია­სა­ქარ­თვე­ლოს­მო­სახ­ლეო­ბა­და­ მო­ად­გენს.­აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია,­რომ­არა­სი­ცოცხლის­დაზღვე- ქარ­თულ­ი­არა­ს­იც­ოცხლის­ბაზ­ა­რი.­ ვის­მი­მარ­თუ­ლე­ბა­დღესდ­ღე­ობ­ით­არ­აპ­ოპ­ულ­არ­ული­ საკ­ვან­ძო­სიტყვე­ბი:­არ­ას­იც­ოცხლის­დაზღვევ­ა;­სა- სა­გან­ია.­მცი­რეა­მო­სახლ­ე­ობ­ის­და­ინ­ტე­რეს­ე­ბაც,­ამ­აზე­</p> </div> </div> </div> </div> კობა ბასიალია ლაშა-გიორგი სიმონიშვილი-ჯაყელი საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 19 20 საგადასახადო კანონმდებლობის სადამსჯელო გამოვლინებები https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/716 <div class="page" title="Page 21"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>სა­ქარ­თვე­ლოს­სა­გად­ ა­სა­ხა­დო­კო­დექ­სსა­და­კა- ნონ­ქვემდ­ ე­ბა­რე­ნორ­მა­ტი­ულ­აქ­ტებ­ში­ჯერ­კიდ­ ევ­შე- მორ­ჩე­ნი­ლია­ ორ­აზ­რო­ვა­ნი­ და­ ­ გა­უმ­არ­თა­ვი­ ნორ­მე­ბი,­ რომლ­ე­ბიც­მა­თი­არ­ამ­ართ­ლზო­მი­ერი­გა­მო­ყენ­ე­ბის­შე- საძ­ლებ­ლო­ბას­იძ­ლე­ვა.­ას­ეთი­ნორ­მე­ბის­სა­ფუძ­ველ­ზე­ ად­რეც­ ხდე­ბო­და­ და­ ახ­ლაც­ გრძელ­დე­ბა­ გა­და­სა­ხა­დის­ გა­დამ­ხდელ­თა­ დას­ჯა,­ რომ­ლის­ შე­დე­გად­ ზა­რალ­დე­ბა­ ქვეყნ­ის­ეკო­ნ­ომი­კა.</p> </div> </div> </div> </div> სულიკო ფუტკარაძე მირზა ფუტკარაძე საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 21 26 ეკონომიკური ანალიზის როლი საწარმოთა მართვის სისტემაში https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/717 <div class="page" title="Page 27"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>სწო­რი­გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის­მი­სა­ღე­ბად,­სა­წარ­მოს­ ტი­ლე­ბე­ბის­განხ­ორ­ცი­ელ­ება.­ მარ­თვის­სის­ტე­მის­ურ­თი­ერთ­და­კავ­ში­რე­ბულ­ფუნ­ქცი- სა­წარ­მოს­ეფ­ექ­ტი­ან­ად­მარ­თვის­მო­ტი­ვა­ცი­ამ­გან-</p> </div> </div> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>ებს­ შო­რის­ ერთ-ერ­თი­ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­ რო­ლი­ ენ­იჭ­ება­<br>ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ­ან­ალ­იზს.­ან­ალ­იზ­ის­შე­დე­გად­ხდე­ბა­სა-<br>წარ­მო­ში­ ფი­ნან­სუ­რი­ მდგო­მა­რე­ობ­ის­ გა­უმ­ჯობ­ ე­სე­ბის­<br>რე­ზერ­ვე­ბის­ძი­ება,­და­ნა­კარ­გე­ბის,­სა­წარ­მო­თა­შემ­დგო­მი­<br>გან­ვი­თარ­ე­ბის,­ეფ­ექ­ტია­ნ­ობ­ის­ამ­აღ­ლებ­ის,­სა­ფი­ნან­სო- ნაშ­რომ­ში­გან­ხი­ლუ­ლია­ბაზ­რის­გან­ვი­თა­რე­ბის­გა­ნუ-</p> </div> </div> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>საკ­რე­დი­ტო­და­სა­ან­გა­რიშ­სწო­რე­ბო­ოპ­ერ­აცი­ებ­ის­სწრა-<br>ფად­გან­ხორც­ი­ელ­ებ­ის­შე­საძ­ლებ­ლობ­ე­ბის­გა­მოვ­ლენ­ა.­<br>ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ან­ალ­იზ­ის­სა­ფუძ­ველ­ზე­დგე­ბა­სა­წარ­მოს­<br>მარ­თვის­ა­და­ფი­ნან­სუ­რი­მდგო­მარ­ე­ობ­ის­გა­უმ­ჯობ­ე­სე- საკ­ვან­ძო­სიტყვებ­ი:­სა­წარ­მო,­ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ან­ალ- ბის­რე­სერ­ვე­ბის­ეფ­ექ­ტი­ან­ად­გა­მო­ყე­ნე­ბის­თვის­ბიზ- იზი,­მარ­თვა,­ბიზ­ნეს-გეგმ­ა,­და­გეგ­მვა,­ფა­რუ­ლი­რე­ზერ- ნეს-გეგ­მაც,­რომ­ლი­თაც­უნ­და­მოხდ­ეს­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ ვე­ბი,­ინფ­ორ­მა­ცია.</p> </div> </div> </div> </div> დეზდემონა მაღლაკელიძე ნათელა ვაშაკიძე დიანა უგლავა საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 27 30 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების მიმართულებები https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/718 <div class="page" title="Page 31"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო­ წარ­მო­ებ­ის­ ეფ­ექ­ტი­ან­ობ­ის­<br>ამ­აღ­ლე­ბი­სად­მი­ინ­ტე­რე­სის­გაღ­ვი­ვე­ბა­გა­მოწ­ვე­ულია­<br>იმ­ით,­რომ­სხვა­დარ­გებთ­ან­ერ­თად,­სოფ­ლის­მე­ურ­ნე- სოფ­ლის­მე­ურ­ნეო­ბ­ის­გან­ვი­თარ­ე­ბი­სათ­ვის­აუც­ილ-</p> </div> </div> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>ობ­აც­დღე­ის­ათ­ვის­მძი­მე­კრი­ზი­სულ­მდგო­მარ­ე­ობ­აშია.­ აქ­ მკვეთ­რად­ და­ეცა­ სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო­ წარ­მო­ებ- ის­მო­ცუ­ლო­ბა.­აგ­რა­რუ­ლი­სფე­რო­მხო­ლოდ­მის­თვის­ და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელი­ სპე­ცი­ფი­კუ­რი­ ნი­შან-თვი­სე­ბე­ბის­ მა­ტა­რე­ბე­ლია.­ სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო­ წარ­მო­ებ­ის­ ეფ- ექ­ტი­ან­ობ­აზე­ უარ­ყო­ფი­თად­ მოქ­მე­დებს­ იაფ­ასი­ანი­ და­ და­ბალ­ხა­რისხ­ი­ანი­სოფ­ლის­მე­ურ­ნეო­ბ­ის­პროდ­უქ­ცი­ის­</p> </div> </div> </div> </div> დეზდემონა მაღლაკელიძე ნათელა ვაშაკიძე დიანა უგლავა საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 31 35 წარმატებული სახელმწიფოების ინსტიტუციონალური ასპექტები https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/719 <div class="page" title="Page 36"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სტა­ტია­წარ­მო­ად­გენს­მცდე­ლო­ბას­აღ­წე­რილ­იქ­ნას­წარ­მა­ტე­ბულ­ ი­ ქვეყ­ნებ­ ის­და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელი­ინ­სტი­ტუ­ცი­ონ­ალ­ური­ფორ­მე­ბი.­გა­მოკ­ვლე­ულია­ თუ­ რა­ოდ­ენ­ კო­რე­ლა­ცი­აში­ მო­დის­ დე­მოკ­რა­ტია,­ ინ­კლუ­ზი­ური­ პო­ლი­ტი­კუ­რი­ სის­ტე­მა,­სა­მო­ქალ­ა­ქო­სა­ზო­გა­დო­ება,­ორ­გა­ნიზ­ა­ცი­ებ­ის­შექ­მნის­თა­ვი­სუფ­ლებ­ა,­ მთავ­რობ­ის­სო­ცი­ალ­ური­პო­ლი­ტი­კა­და­ა.შ.­პო­ლი­ტი­კუ­რი­სის­ტე­მე­ბის­ეკ­ონო­მ­იკ- ურ­წარმ­ა­ტე­ბას­თან­და­პირ­ი­ქით.</p> <p>აქ­ტუ­ალ­ობა/ღირ­ე­ბუ­ლე­ბა­-­სტა­ტი­აში­მო­ცე­მულ­ია­კონ­კრეტ­უ­ლი­ინ­სტი­ტუ- ცი­ონ­ალ­ური­კომ­პლექს­ი,­რო­მელ­იც­ახ­ასი­ათ­ებს­ყვე­ლა­წარ­მა­ტე­ბულ­სა­ხელ­მწი- ფოს.­ჩვე­ნი­აზ­რით,­მა­თი­გან­ვი­თა­რე­ბით­შე­საძ­ლე­ბე­ლია­სა­ქარ­თვე­ლოს­ევ­რო­პა­ში­ სრულ­ფა­სო­ვან­ი­პო­ლი­ტი­კურ­ი­და­ეკ­ონო­მ­იკ­ური­ინ­ტეგრ­ი­რე­ბა.</p> </div> </div> </div> </div> დავით ხუფენია საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 36 44.pdf განვითარებული ქვეყნების ჯანდაცვის სტრატეგიული მართვის გამოცდილება https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/720 <div class="page" title="Page 45"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>ნაშ­რომ­ში­გა­მოვ­ლე­ნი­ლია­ურ­თი­ერ­თკავ­შირ­ ი­ჯან- დაც­ვის­სფე­როს­გან­ვი­თარ­ე­ბის­ეტ­აპ­ებს­ა­და­მარ­თვის­ სის­ტე­მებს­შო­რის,­და­სა­ბუ­თებ­უ­ლია­ჯან­დაც­ვის­სტრა- ტე­გი­ულ­მარ­თვა­ზე­გა­დას­ვლის­აუც­ილ­ებ­ლო­ბა.­გა­ან­ალ- იზ­ებ­ულია­საზღვარგ­ა­რეთ­ის­ქვეყნ­ე­ბის­სტრა­ტე­გი­ულ­ მარ­თვა­ზე­გა­დას­ვლის­გა­მოც­დი­ლე­ბა.­დამ­ტკიც­და,­რომ­ დი­დი­ ბრი­ტა­ნე­თის­ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ ით­ვლე­ბა­ ყვე­ლა­ზე­ უფ­რო­მი­სა­ღე­ბად­პოსტ­ საბ­ჭო­თა­სივ­რცის­ქვეყ­ნე­ბის­უმ- რავ­ლე­სობ­ის­თვის,­მათ­შო­რის,­სა­ქარ­თველ­ოს­ჯან­დაც- ვის­სტრა­ტე­გი­ულ­მე­ნეჯ­მენ­ტზე­გა­დას­ვლის­პრო­ცეს­ში.</p> </div> </div> </div> </div> ირაკლი არდაშელია საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 45 51 შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის როლი საქართველოს სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/721 <div class="page" title="Page 52"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>საქართველოს­საგანმანათლებლო­სფეროში­არსებულმა­რეფორმებმა,­ეკო- ნომიკურმა­მდგომარეობამ­და­21-ე­საუკუნის­უდიდესმა­გამოწვევამ­კოვიდ-19­ პანდემიის­სახით,­გარკვეულწილად­ეჭვქვეშ­დააყენა­საგანმანათლებლო­დაწე- სებულებების­საქმიანობს­ეფექტურობა.</p> <p>გლობალიზაციის­ეპოქაში,­ყველა­ერის­ეკონომიკური­მომავალი,­განათლე- ბის­ხარისხის­მეშვეობით­ადამიანის­კომპეტენციის­მარაგის­მიღების­შესაძლებ- ლობაზეა­დამოკიდებული.­სტატიაში­გამოკვეთილია­შედეგზე­­ორიენტირებული­ ბიუჯეტის­უპირატესობები,­როგორც­უნივერსიტეტის­მენეჯმენტის­დამხმარე­ საშუალება­სტრატეგიული­მიზნების­მიღწევის­გზების­პოვნაში­და­მნიშვნელო- ვანი­ მექანიზმი­ სახელმწიფო­ უნივერსიტეტების­ საქმიანობის­ ეფექტურობის­ დემონსტრირებისთვის.</p> </div> </div> </div> </div> ნინო წივწივაძე საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 52 57 კლიმატის ცვლილებები და ეკოსისტემები: საფრთხეები, შესაძლებლობები და გადაჭრის გზები https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/722 <div class="page" title="Page 58"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>ბი­ოს­ფე­როს­ჯან­მრთელ­ო­ბა­სა­და­ფუნ­ქციო­ნ­ირ­ებ­ას­თან­მჭიდ­როდ­აა­და­კავ- ში­რე­ბუ­ლი­კლი­მა­ტის­ან­თროპ­ო­გე­ნუ­ლი­ცვლი­ლე­ბა,­რაც,­შე­სა­ბა­მი­სად,­გავ­ლე- ნას­ ახ­დენს­ ეკ­ოს­ის­ტე­მებ­ზე.­ დღის­ წეს­რიგ­ში­ დგე­ბა­ კლი­მა­ტის­ ეკ­ოლ­ოგი­ური­ დი­ნა­მი­კის­გა­აზ­რებ­ის­აუც­ილ­ებ­ლობ­ის­სა­კითხი,­რა­შიც,­უპ­ირ­ველ­ე­სად,­იგ­ულ- ის­ხმე­ბა­მე­ნეჯ­მენტ­ ის­ჩა­რე­ვე­ბის­იდ­ენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა.­სა­ხე­ზეა­რე­გი­ონ­ალ­ური­ ან­პლა­ნეტ­ა­რულ­ი­ნე­გა­ტი­ური­შე­დე­გებ­ის­გა­მოწ­ვევ­ის­სა­შიშ­რო­ება.­ბუ­ნებ­რივ­ი­ ეკ­ოს­ის­ტემ­ე­ბის­ცვლი­ლე­ბებ­ი­საფ­რთხეს­უქ­მნი­ან­ბი­ომ­რავ­ალ­ფე­როვ­ნებ­ას,­ამ- ას­კი­გავ­ლე­ნა­აქ­ვს­გლო­ბა­ლუ­რი­საკ­ვე­ბის­წარ­მო­ება­ზე.­ეკ­ოლ­ოგიუ­რ­თე­მებშ­ი­ მდგრა­დო­ბა­ითხოვს­გრძელ­ვა­დი­ანი­პერ­სპექ­ტივ­ ე­ბის,­ცვლი­ლე­ბებ­ზე­ფლო­რი­სა­ და­ფა­უნი­ს­რე­აგ­ირ­ებ­ის­შესწ­ავ­ლას.</p> <p>ეკ­ოლ­ოგი­ის­პრობ­ლე­მე­ბი­ერთ-ერთ­ყვე­ლა­ზე­უგ­ულ­ვე­ბელ­ყო­ფილ­­სა­კითხად­ მი­იჩ­ნე­ვა­სა­ქარ­თვე­ლო­ში,­რაც­გან­სა­კუთ­რე­ბულ­ყუ­რადღე­ბას­მო­ითხოვს.­სამ­წუ- ხა­როა­ის­გა­რე­მოე­ბ­აც,­რომ­გა­სა­გე­ბი­მი­ზე­ზე­ბის­გა­მო,­დღე­ის­თვის­ვერ­ხორც­ი- ელ­დე­ბა­სა­ქარ­თველ­ოს­ოკ­უპ­ირე­ბ­ულ­ტე­რი­ტო­რიე­ბ­ზე­(აფხა­ზეთ­ი,­ცხინ­ვალ­ის­ რე­გი­ონი)­ეკო­ლ­ოგი­ური­კვლე­ვე­ბი.</p> <p>მხედ­ვე­ლობ­ ა­შია­მი­სა­ღე­ბი­ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­გან­ვი­თა­რე­ბის­პრო­ცე­სის­თან­მდე­ვი­ მრა­ვა­ლი­სა­ხეს­ხვა­ობ­ის­ნარ­ჩე­ნე­ბის­ზრდა­და­მი­სი­მარ­თვის­აქ­ტუ­ალ­ობა.­ქვეყ­ნის­ სწრა­ფი­ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ გან­ვი­თა­რე­ბა­ და­ კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ანი­ პრო­დუქ­ტე­ბის­ წარ­მო­ება-მიწ­ო­დე­ბა­არ­უნ­და­ხდე­ბოდ­ეს­გა­რე­მოს­და­ბინ­ძუ­რებ­ის­ხარ­ჯზე.­ეკ- ონ­ომ­იკ­ური­მი­ზან­შე­წო­ნი­ლობ­ ის­გარ­და­გა­რე­მო­ზე­ზე­მოქ­მე­დე­ბის­სა­კითხს­აქ­ვს­ მე­ორე­უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი­მხა­რე-ად­ამი­ან­ებ­ის­ჯან­მრთე­ლო­ბა­სა­და­სი­ცოცხლე- ზე­ზრუნვ­ის­პა­სუ­ხის­მგებლ­ო­ბა.</p> <p>ეკ­ოს­ის­ტემ­ე­ბი­ისე­სწრა­ფად­იც­ვლე­ბი­ან­გლო­ბა­ლუ­რი­ცვლი­ლე­ბებ­ის­სა­პა- სუ­ხოდ,­რომ­ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­კვლე­ვე­ბი­სა­და­მო­დელ­ ი­რე­ბის­ჩარ­ჩო­ებს­ემ­პი­რი­ული­ ცვლი­ლე­ბებ­ი­ჯაბ­ნი­ან.­ეს­პრობლ­ე­მა­ტი­კა,­შე­სა­ბა­მი­სად,­მუდ­მივ­ჩა­რე­ვას,ა­დაპ- ტი­რე­ბუ­ლი­ეკ­ოს­ისტ­ემ­ის­კვლე­ვის­სტრა­ტე­გი­ის­შე­მუ­შა­ვე­ბა­სა­და­ეკ­ოს­ის­ტემ­ის­ ად­აპ­ტა­ცი­ური­მენ­ეჯ­მენტ­ის­ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას­საჭ­ი­რო­ებ­ენ.</p> <p>სა­ქარ­თვე­ლოს­მო­სახ­ლე­ობ­ამ­მიზ­ნად­უნ­და­და­ის­ახ­ოს­ცხოვ­რე­ბი­სათ­ვის­ჯან- მრთე­ლი­და­სა­სი­ამ­ოვ­ნო­ეკ­ოლ­ოგი­ური­გა­რე­მოს­შექ­მნა,­გა­რე­შე­მოთხოვ­ნებ­თან­ მი­მარ­თებ­ა­ში,­ის­ევ­და­ის­ეც,­სა­კუ­თა­რი­ინ­ტე­რეს­ე­ბის­დაც­ვის­პრი­ორი­ტ­ეტ­ულ- ობ­ის­მა­ღალ­ი­თვით­შეგ­ნებ­ით.</p> </div> </div> </div> </div> გიორგი ხუბუა საავტორო უფლებები (c) 2021 2021-07-22 2021-07-22 14 1 58 61