ჟურნალის შესახებ

საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკურ ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა 2004 წლიდან გამოდის. იგი მკითხველს სისტემატურად აწვდის ბიზნესის, მარკეტინგის, მენეჯმენტის, საგადასახადო, საბაჟო, ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტის და ეკონომიკური პროფილის ყველა დარგის, აგრეთვე, კანონმდებლობის ფართო სპექტრთან დაკავშირებულ საკითხებზე პროფესიონალთა მიერ მომზადებულ სტატიებს.

„ბიზნესი და კანონმდებლობა“ რეცენზირებადი და რეფერირებადია 2008 წლიდან. იგი აღიარებულია და თანამშრომლობს საქართველოს ყველა უმაღლესი განთლების დაწესებულებასთან, კავშირ-ურთიერთობები აქვს უცხოეთის ბევრ უნივერსიტეტთან და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან.

გამოსაქვეყნებელი მასალის რეცენზირება ხორციელდება რეცენზირებისთვის დადგენილი ეთიკური ნორმების დაცვითა და გამოქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად.

ჟურნალი 2014 წლიდან მთლიანად ელექტრონულ ფორმატში ვრცელდება. განთავსებულია საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ბიბლიოთეკა „ივერიელში“, მინიჭებული აქვს საერაშორისო სტანდარტული სერიული ნომერი (ISSN), ციფრული ობიექტის იდენტიფიკატორი (DOI) და ინდექსირებულია საერთაშორისი საძიებო ბაზაში.

ონლაინ ISSN: 2960-9801
         ბეჭდვითი ISSN: 1987-604

DOI: https://doi.org/10.52340/bal

 

პერიოდულობა: გამოიცემა წელიწადში ორჯერ - ივლისის დასაწყისამდე და დეკემბრის ბოლომდე. შესაძლოა, გამოვიდეს დამატებით სპეციალური ნომერი.

მიმდინარე გამოცემა

ტომ. 16 No. 3 (2023): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა"
					ნახვა ტომ. 16 No. 3 (2023): ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა"
გამოქვეყნებული: 29.12.2023

სრული გამოცემა

Articles

ყველა გამოცემის ნახვა