აუდიტორის მიერ კლიენტის გარიგების დადებაზე დათანხმება

ავტორები

  • ზაზა ტრიპოლსკი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.07

საკვანძო სიტყვები:

აუდიტის მეთოდოლოგია, აუდიტორული გარიგება, კლიენტის გარიგებაზე დათანხმება

ანოტაცია

ნაშრომი ეხება აუდიტის პრაქტიკული საქმიანობის სფეროს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს - კლიენტის გარიგებაზე დათანხმებას.

არცთუ შორეულ წარსულში საქართველოში მოქმედი აუდიტორები (აუდიტორული ფირმები), რომელნიც არ წარმოადგენდნენ საერთაშორისო ქსელის კომპანიებს, ნაკლებ ყურადღებას უთმობდნენ კლიენტის აყვანისთვის განსახორციელებელ იმ აუცილებელ პროცედურებს, რაც მოთხოვნილია შესაბამისი აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებით და კლიენტის აყვანა ხდებოდა დაუფიქრებლად - მთავარი იყო კლიენტი ეშოვათ; არ ხდებოდა კლიენტის საფუძვლიანი შესწავლა და ამის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება, თუ რამდენად შესაძლებელია ამა თუ იმ კლიენტთან გარიგებაში შესვლა; ან ხდებოდა მხოლოდ ბუღალტრული მონაცემების მიმოხილვა და არ ხდებოდა იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოძიება კლიენტის შესახებ და რისკებზე მსჯელობა, რაც აუცილებელია აუდიტის გასაგრძელებლად ან გარიგებაზე უარის სათქმელად.

ავტორი გამოცდილებაზე დაყრდნობით ნაშრომში აღწერს თუ როგორი უნდა იყოს აუდიტის დასაწყებად და კლიენტის სწორად შერჩევისთვის აუდიტორის მიერ განსახორციელებელი პროცედურები და გამოთქვამს მათზე საყურადღებო მოსაზრებებს.

ავტორის ბიოგრაფია

ზაზა ტრიპოლსკი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დოქტორანტი

წყაროები

https://saras.gov.ge/ka/Home/IsaList;

https://www.iaasb.org/;

https://leaccountant.com/the-accountant/auditing-standards-summaries/isa/;

https://www.fms.gov.ge/geo/page/list-of-persons-supporting-terrorism;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4690334?publication=9;

Tripolski, Z. (2022). The Importance of The Place and Role of Professional Organizations in The Process of Auditing Activity Regulation in Georgia. International Journal of Innovative Technologies in Economy. 40(4), pp. 1-9. DOI:10.31435/rsglobal_ijite/30122022/7928

https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/2439

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

03.10.2023

როგორ უნდა ციტირება

ტრიპოლსკი ზ. (2023). აუდიტორის მიერ კლიენტის გარიგების დადებაზე დათანხმება. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(2), 63–69. https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.07