მასალების გაგზავნა

მასალების გასაგზავნად საჭიროა შესვლა, ან რეგისტრაცია.

მასალის გაგზავნის მომზადების საკონტროლო სია

გაგზავნის პროცესის ერთ-ერთი ეტაპი არის ავტორის მხრიდან მასალის შესაბამისობის შემოწმება ყველა შემდეგ პუნქტთან, მასალები შეიძლება უკან დაუბრუნდეს ავტორს, თუ ისინი არ შეესაბამება ამ მოთხოვნებს.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

კონფიდენციალურობის განცხადება

ელექტრონული ფოსტის სახელები და მისამართები, რომლებსაც შეიტანთ ამ საიტზე, გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ ჟურნალის საჭიროებისათვის და არ იქნება გამოყენებული სხვა მიზნებისათვის, ან არ გადაეცემა სხვა პირებისა და ორგანიზაციებს.