გელაშვილი მ. “„მწვანე ეკონომიკის“ ფაქტორთა გავლენა სიღარიბის დონის მაჩვენებელზე”. ბიზნესი და კანონმდებლობა, vol. 16, no. 2, Oct. 2023, pp. 53-62, doi:10.52340/bal/2023.16.02.06.