განათლების სისტემის განვითარების პრობლემები და დაძლევის პერსპექტივა

ავტორები

  • დოდო ხომასურიძე სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ბექა სხირტლაძე სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.11

საკვანძო სიტყვები:

განათლების სისტემა, რეფორმები განათლების სისტემაში, საჯარო სკოლა, კერძო საგა- ნმანათლებლო დაწესებულება.

ანოტაცია

სტატიაში განხილულია საქართველოს განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები, რომლებიც ხელს უშ-
ლიან სწავლების პროცეს და სწავლების ხარისხის ამაღლებას.
ნაშრომში ასახულია ავტორთა დამოკიდებულება განათლებისადმი და მოცემულია მათი მოსაზღებები განათ-
ლების ხარისხის ამაღლების გადაუდებელი ღონისძიებების შესახებ.
ავტორთა მოსაზრებით, განათლება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ქვეყნის განვითარებასა და კეთილდღეობაზე
ზრუნვა - ეს სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობაა. განათლების ფორმებისა და მოტივების ზრდაზე სახელმწიფო
უნდა ზრუნავდეს.
განათლებული ადამიანის აღზრდა ნიშნავს სახელმწიფოს სიძლიერეს, ეკონომიკის განვითარებას, ადამიანის
ფიზიკურ, ინტელექტუალურ და მორალურ უნარ-ჩვევების ამაღლებას, ჯანდაცვის უზრუნველყოფას, მოსახლე-
ობის საყოველთაო კეთილდღეობას.

ავტორის ბიოგრაფიები

დოდო ხომასურიძე, სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
დოქტორანტი

ბექა სხირტლაძე, სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის
ადმინისტრირების მიმართულების დოქტორანტი

წყაროები

მოსწავლეთა შეფასების საერთაშორისო პროგრამის - PISA 2022, პირველადი ანგარიში, https://bitly.ws/37oJj;

გიორგი გახოკიძე: რა „მოხელე-ჩიქვანია“ განათლების სამინისტრო და რა საჭიროა ის? https://geworld.ge/ge/giorgi-gaxokidze-ra-moxele/;

მერაბ ჯანელიძე, სამწუხარო რეალობა,

h t t p s : / / q a r t u l i a z r i . r e p o r t i o r i . g e / i n s i d e .php?menuid=178&id=34932;

„ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი, 2005 წლის 8 აპრილი.

№1330–Iს;

ხომასურიძე დ., საჯარო სკოლის დაფინანსების სრულყოფის პერსპექტივა;

ჯალაღონია დ., & პაპასქუა ი. (2020). პანდემიის პირობებში უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის პერსპექტივა. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 13(2), 43–52. Retrieved from http://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/698

პაპასქუა ი. (2023), მხოლოდ განათლება იყო და არის ხალხის ყოველგვარი ბედნიერებისა და კეთილდღეობისა, საერთო გაზეთი, №28(710), 13 სექტემბერი, გვ.10-12.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

30.12.2023

როგორ უნდა ციტირება

ხომასურიძე დ. ., & სხირტლაძე ბ. . (2023). განათლების სისტემის განვითარების პრობლემები და დაძლევის პერსპექტივა. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(3), 80–85. https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.11