სამშენებლო ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ხელოვნურად შექმნილი ახალი გამოწვევების ქრონოლოგია

ავტორები

  • გიორგი ყიფშიძე სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.09

საკვანძო სიტყვები:

სამშენებლო ბიზნესი, ზონალური მოწყობის სტრატეგია, განაშენიანების რეგულირება.

ანოტაცია

ნაშრომში ასახულია ქალაქ თბილისში სამშენებლო ბიზნესის შემაფერხებელი, ხელოვნურად გართულებული რეგულაციების შესახებ ავტორის მოსაზრებები.

სამშენებლო ბიზნესის შემაფერხებელი ნორმატიულ დოკუმენტად წარმოდგენილია „ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილება და „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის15 მარტის №39-18 დადგენილება, მათში შესული ცვლილებებითა და დამატებებით.

მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ავტორს მიაჩნია, რომ ზონალური მოწყობის სახელმძღანელოდან უნდა ამოირიცხება ყოველგვარი მცნება სპეციალური ზონალური შეთანხმების თაობაზე და ყველა ზონის გამოყენების პარამატრები ამ აქტებში დაფიქსირდეს.

ავტორის ბიოგრაფია

გიორგი ყიფშიძე, სოსუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

­ბიზნესის ­ადმინისტრირების მიმართულების დოქტორანტი

წყაროები

„ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის №261 დადგენილება,

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4579383?publication=0;

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილება, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6009996?publication=0;

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილება,

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/6012084?publication=0

ჯალაღონია დ., პაპასქუა ი., & ყიფშიძე გ. (2022). სამშენებლო ბიზნესი მდგომარეობა და განვითარების ტენდენციები საქართველოში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 15(1), 17–30. Retrieved from http://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/739

ყიფშიძე გ. (2022). გამოწვევები ბინათმშენებლობაში და დაძლევის გზები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 15(3), 68–70. Retrieved from http://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/782

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

30.12.2023

როგორ უნდა ციტირება

ყიფშიძე გ. . (2023). სამშენებლო ბიზნესის განვითარების შემაფერხებელი ხელოვნურად შექმნილი ახალი გამოწვევების ქრონოლოგია. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(3), 67–76. https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.09