გარე და შიდა აუდიტის ურთიერთთანამშრომლობის ასპექტები

ავტორები

  • ნინო ნატრიაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.05

საკვანძო სიტყვები:

აუდიტი, გარე აუდიტი, შიდა აუდიტი, გარე აუდიტის მიერ შიდა აუდიტის საქმიანობის გამოყენება

ანოტაცია

      ბოლო წლებში საქართველოში სულ უფრო მეტი კომპანია მიმართავს გარე აუდიტის მომსახურებას. ფინანსური ანგარიშგების დამოუკიდებელი აუდიტი აქტუალური ხდება ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში, უცხოური ინვესტიციების, საბანკო დაკრედიტების და დაფინანსების სხვა საშუალებების მოზიდვის აუცილებლობის ფონზე. თუმცა, ქართული ბიზნეს­საზოგადოება კვლავ ნაკლებად ინფორმირებულია გარე და შიდა აუდიტის არსზე, დანიშნულებაზე, ჩატარების პროცესსა და შედეგებზე.

ავტორის ბიოგრაფია

ნინო ნატრიაშვილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის დოქტორანტი

წყაროები

Levan Grigalashvili - Problems of Reforming Accounting and Financial Reporting in post-Soviet Countries accepted for publishing. journal Ecoforum Volume 10, Issue 3(26), 2021;

Levan Grigalashvili Georgia Accounting and Reporting Reform a brief overview of market economy conditions. The International Scientific and Technical Conference "Problems of Engineering Sciences", Yerevan University of International Relations named after A. Shirakatsi Yerevan, Republic of Armenia, May 20-22, 2022;

Levan Grigalashvili - On the Problems of Accounting Reform in Transition Period. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. Tbilisi, Volume 165 N2, , 2002. p. 430-432;

Levan Grigalashvili - Issues of Perfection of book keeping of Transactions in foreign Currency. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.Tbilisi, Volume 168, N1, 2003, p.148-150;

Sawyer’S ,,Guide For Internal Auditors/IIA - 1”, 2012, p. 5;

ლევან გრიგალაშვილი - „შიდა აუდიტის ხელმძღვანელი, როგორც ლიდერი: ტრანსფორმაცია დროში და თანამდეროვე გამოწვევები (სტუ დოქტორანტ ლ. ხოფერიას თანაავტორობით). სტუ VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ შრომების კრებული. 2023 წ.;

პაპასქუა ი. (2015). აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირება საქართველოში: გაუნაწილებელი გავლენის სფერო თუ შეგნებული არაკომპეტენტურობა. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 8(1), 8–18. Retrieved from http://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/149

პაპასქუა ი. (2012). ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების თვითრეგულირება — კანონის მონოპოლიური მეტასტაზები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 6(3), 30–36. Retrieved from http://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/270

საქართველოს კანონი "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ"

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504?publication=11;

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 220

https://saras.gov.ge/Content/files/isa/ISA_220.pdf;

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 610

https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/413;

გარე აუდიტორის შეფასების ინსტრუმენტი აუდიტის კომიტეტებისთვის - სახელმძღვანელოს ადაპტირებული ვერსია მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

https://saras.gov.ge/Content/files/AuditCommittees/2.6_GARE_AUDITIS_SHEFASEBIS_INSTRUMETI_GEO.pdf;

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. ტერმინების გლოსარი.

https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/437;

ეთიკის საერთაშორისო კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის.

https://saras.gov.ge/Content/files/IESBA_CODE_2022_GEO.pdf.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

30.12.2023

როგორ უნდა ციტირება

ნატრიაშვილი ნ. . (2023). გარე და შიდა აუდიტის ურთიერთთანამშრომლობის ასპექტები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(3), 34–37. https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.05