მეწარმეობის თავისებურებები და ეფექტიანობის ამაღლების საკითხები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (თეორიული ასპექტები)

ავტორები

  • ბესარიონ ნაყოფია

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.03

საკვანძო სიტყვები:

ეკონომიკური ზრდა, ეფექტიანობის ამაღლება, მეწარმეობა და მისი თავისებურებები, ინოვაციები, ცხოვრების დონე, ინვესტიცია ძირითად აქტივებში, სავალუტო უსაფრთხოება

ანოტაცია

ევროკავშირში ქვეყნის ინტეგრაციის ამოცანებიდან უნდა გამომდინარეობდეს საბაზრო ეკონომიკის განმტკიცება. ამიტომ ქვეყანამ ძირითადი ყურადღება ევროკავშირთან ეკონომიკური კავშირების ყოველმხრივ განვითარებას ხელი უნდა შეუწყოს.

ნებისმიერ სახელმწიფოში მოსახლეობის შემოსავლების დონე დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკის სიდიდეზე. დღევანდელ პირობებში ეკონომიკური ზრდა მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციის ტენდენციებით უნდა განვსაზღვროთ. შესაბამისად, ეკონომიკური ზრდის, მეწარმეობის ეფექტიანობის, სავალუტო უსაფრთხოების თუ საგადასახდელო ბალანსის ასპექტები თანამედროვე მაკროეკონომიკური პოლიტიკის საკვანძო საკითხად გადაიქცა.

ავტორის ბიოგრაფია

ბესარიონ ნაყოფია

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი;

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

წყაროები

პაპავა ვ., ეკონომიკსი. მეთოდოლოგია და მეთოდიკა. თბილისი, 2020;

სილაგაძე ა., ეკონომიკური დოქტრინები, თბილისი, 2010;

ასათიანი რ., საქართველოს ეკონომიკა, თბილისი, 2012;

ხარშილაძე გიორგი, ეკონომიკური ზრდის ხარისხობრივი ასპექტები საქართველოში და მასზე მოქმედი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გავლენის ასპექტები. თბილისი, 2022;

ნაყოფია ბ. ბიზნესის საფუძვლები. თბილისი, 2010 წელი;

Papava V., 2022b. On the Main Challenges of the Architecture Transformation of the World Economy. Eurasia Review, March 31, https://www.eurasiareview.com/31032022-on-the-main-challenges-of-the-architecture-transformation-of-the-world-economy-oped.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

30.12.2023

როგორ უნდა ციტირება

ნაყოფია ბ. (2023). მეწარმეობის თავისებურებები და ეფექტიანობის ამაღლების საკითხები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში (თეორიული ასპექტები). ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(3), 19–24. https://doi.org/10.52340/bal/2023.03.03

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები