სოციალური მედია მარკეტინგის როლი ტურიზმსა და სასტუმრო ინდუსტრიაში

ავტორები

  • ბექა სხირტლაძე
  • ნინა კოფიანიდი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.11

საკვანძო სიტყვები:

ტურიზმი, სასტუმრო ინდუსტრია, სოციალური მედია, მარკეტინგი

ანოტაცია

საქართველოში ტურიზმი ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი სექტორია. ამასთანავე, სოციალური მედიის აქტივობისა და მოხმარების ზრდასთან ერთად, პროდუქტების წარმოდგენიდან მომხმარებელთა წახალისებამდე ბიზნესის მარკეტინგული ტაქტიკაც შეიცვალა. სოციალური მედია, ძალიან დიდ როლს ასრულებს ტურიზმის ბიზნესში, რამდენადაც სოციალური მედია არის ინფორმაციის მოპოვების ძირითადი წყარო ტურისტებისთვის, რომლებიც ეძებენ კონკრეტულ ინფორმაციას დანიშნულების ადგილის, ძირითადი და დამატებითი მომსახურების, სხვადასხვა სერვისებისა თუ ფასების შესახებ. აღნიშნულ საკითხთან მიიმართებით, ჩატარდა ხარისხობრივი კვლევა, რომელიც ასახავს და განიხილავს სოციალური მედია მარკეტინგის როლს, თუ როგორ მუშაობს ის ტურიზმისა და სასტუმროების ინდუსტრიაში.

საქართველოში, სასტუმრო მომსახურების თანამედროვე ბაზარს, შეუძლია დააკმაყოფილოს ტურისტთა გარკვეული მოთხოვნილებები, რის საშუალებასაც არსებული რესურსები და განთავსების საშუალებათა მრავალფეროვნება იძლევა. ტურისტთა ნაწილში, განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს საოჯახო ტიპის სასტუმროები, რისი განვითარებისთვისაც საჭიროა რესურსების სწორი და მიზანმიმარული გამოყენება, მომსახურების ხარისხის სწორი მართვა და ინვესტირება ამ მიმართულებით.

ავტორის ბიოგრაფიები

ბექა სხირტლაძე

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების დოქტორანტი                  

ნინა კოფიანიდი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების დოქტორანტი                  

წყაროები

აბულაძე კ, სასტუმრო ინდუსტრია და ტექნოლოგიები. თბ, 2007;

კლეიტონ ვ. ბეროვსი, ტომ პავერსი, დენის რეინოლდსი. შესავალი მასპინძლობის ინდუსტრიაში. ქართულენოვანი გამოცემა. საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა 2012 წ.;

ლ. დოლიკაშვილი, „სასტუმროს მენეჯმენტი“. 2017. გვ18;

Adams, D.2015. The History of Social Media. http://www.winnerscience.com/wp ‑content/uploads/2012/06/factors‑‑affecting ‑price.png, Access: April 20 ‑2015;

Ashley, C. & Tuten, T.2015. Creative Strategies in Social Media Marketing: An exploratory study of branded social content on consumer engagement, Psychology and Marketing, Vol. 32: 15‑27;

Ban, O., Ancusa, V., Bogdan, V. & Tara, I.2015. Empirical social research to identify clusters of characteristics that underlie the online evaluation of accommodation services. Revista De Cercetare Si Interventie Sociala, (50) 293–308;

Banner, M.2017. „How social media has evolved over the past 12 Years“ http://www.convinceandconvert.com/social ‑media ‑strategy/how ‑social ‑media ‑has ‑evolved/ (Access: 10.11.2017);

Bayram, A. & Sahbaz, P.2012. Turizm İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımına Örnekler. 13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 06 ‑09 Aralık, Antalya: 353 ‑360;

Ekinci, H.2004. Isletmelerin halkla iliskilerinde internetin onemi. Pazarlama Dunyasi Dergisi, Yıl: 14 Sayi: 24;

Eroz, S. ve Dogdubay, M.2012. Turistik Urun Tercihinde Sosyal Medyanin Rolu ve Etik ilişkisi. Dokuz Eylul Universitesi, Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi. Cilt.27, 133 ‑157;

Gunelius, S.2011. 30 Minute Social Media Marketing, McGraw Hill, New York;

Islek, M.S.2012. Sosyal Medyanin Tuketici Davranislarina Etkileri: Turkiye’deki Sosyal Medya Kullanicilari Uzerine Bir Arastirma. Yuksek Lisans Tezi. Karamanoglu Mehmetbey Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Karaman;

Kim, A. & Ko, E.2012. Do Social Media Marketing Activities Enhance Customer Equity? An Empirical Study of Luxury Fashion Brand. Journal of Business Research. 65 (10): 1481;

Leung, D., Law, R. Hoof, H.v. & Buhalis2013. Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review, Journal of Travel & Tourism Marketing, Routledge, 30: 3–22;

Mahesh, V. S. (1993) "Human resource planning and development: micro and macro models for effective growth in tourism, " in T. Baum, ed., Human Resource Issues in International Tourism, Oxford: Butterworth-Heinemann;

Mercadal, T.2017. Social Media Marketing, Salem Press Encyclopedia, January;

Medlik, S. (2003) Dictionary of travel, tourism & hospitality, 3 edn, Oxford: Butterworth- Heinemann;

Milano, R., Baggio, R. & Piattelli, R.2011. The Effects of Online Social Media on Tourism Websites. 18th International Conference on Information, Technology and Travel & Tourism. 26 ‑28 January, Innsbruck, Austria;

Miletsky, J.2010. Principles of Internet Marketing. Cengage Learning, Boston;

Minazzi, R.2015. Social media marketing in tourism and hospitality. Springer International Publishing, Switzerland. Mkono, M. & Tribe, J.;

Murphy, H.C., Chen, M.M. & Cossutta, M.2016. An investigation of multiple devices and information sources used in the hotel booking process. Tourism Management, 52: 44 ‑51.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

03.10.2023

როგორ უნდა ციტირება

სხირტლაძე ბ., & კოფიანიდი ნ. (2023). სოციალური მედია მარკეტინგის როლი ტურიზმსა და სასტუმრო ინდუსტრიაში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(2), 85–89. https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.11