საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების გავლენა რეგიონის ეკონომიკასა და ეკოლოგიაზე

ავტორები

  • დოდო ხომასურიძე

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.10

საკვანძო სიტყვები:

ბუნებრივი რესურსები, წიაღისეული სიმდიდრე, მდგრადი ეკოლოგიური განვითარება

ანოტაცია

ნაშრომი ეხება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსების  გამოყენების გავლენას რეგიონის ეკონომიკასა და ეკოლოგიაზე. მასში წარმოდგენილია ბუნებრივი რესურსების სახეები, მითი როლი ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისა და განვითარებისათვის.

           ავტორი მტკივნეულად შენიშნავს, რომ ბუნებრივი რესურსების მიმართ მომხმარებლური დამოკიდებულება, ბუნებაში უხეში ჩარევა, ადამიანების ვანდალური მოქმედებები კატასტროფულად აისახებოდა საცხოვრის გარემოსა და ეკოლოგიაზე.

ნაშრომში განვითარებულია აზრი ბუნებრივი რესურსების პარადოქსული კანონზომიერების შესახებ, რომელიც ეკონომიკურ ლიტერატურაში ცნობილია, როგორც „რესურსის წყევლა.“

ნაშრომში მოცემულია მოსაზრებები, რომლებიც ასახავენ ფაქტობრივ მდგომარეობასა და მათი გამოსწორების პერსპექტივას.

ავტორის ბიოგრაფია

დოდო ხომასურიძე

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

წყაროები

ცინცაძე გიორგი, ბუნებრივი რესურსები და შრომის ბაზარი, სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 2020 წ.;

მემარნიშვილი როდენ მყარი მინერალური რესურსების მართვის ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები, სადისერტაციო ნაშრომი, 2018 წ.;

კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაცია და ზემოქმედების შერბილება ადგილობრივ დონეზე, საჩხერის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობა, USAID ხელშეწყობით შექმნილი პროგრამა,

http://nala.ge/climatechange/uploads/BaselinePerMunicipality/42_sachkhere.pdf;

იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014-2021 წლებში, http://imereti.gov.ge/res/docs/strategia.pdf;

ნებაძე თამარი, ბუნებრივი რესურსების გავლენა სამოქალაქო ომის დაწყებასა და მიმდინარეობაზე, სამაგისტრო ნაშრომი, 2021 წ;

ინტერნეტრესურსები:

https://nea.gov.ge;

https://eiec.gov.ge;

https://mepa.gov.ge;

http://www.br.geostat.ge;

http://www.br.geostat.ge.

გადამოწმებულია 2023 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

03.10.2023

როგორ უნდა ციტირება

ხომასურიძე დ. (2023). საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების გავლენა რეგიონის ეკონომიკასა და ეკოლოგიაზე. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(2), 79–84. https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.10