„მწვანე ეკონომიკის“ ფაქტორთა გავლენა სიღარიბის დონის მაჩვენებელზე

ავტორები

  • მადონა გელაშვილი

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.06

საკვანძო სიტყვები:

მწვანე ეკონომიკა, მდგრადი განვითარება, სიღარიბე, ბუნებრივი კაპიტალი, ადამიანური კაპიტალი

ანოტაცია

სტატიში განხილულია სიღარიბის დონის განსაზღვრისა და „მწვანე ეკონომიკის“ შესწავლის მიდგომები, გაანალიზებულია ურთიერთკავშირი და დამოკიდებულება სიღარიბის დონესა და მწვანე ეკონომიკისფაქტორთა შორის ევროპის ქვეყნების მაგალითზე. ყოველივე ეს შესაძლებელს ხდის შემუშავებულ იქნას ეკოლოგიურად მდგრადი განვითარების მოდელი. კერძოდ, გამოყენებულ იქნა კორელაციურ-რეგრესიული მოდელი, რის საფუძველზეც მაკროეკონომიკურ ფაქტორთა მსგავსად დგინდება „მწვანე ეკონომიკის“ფაქტორთა გავლენა სიღარიბის დონეზე. ევროპის ქვეყნების მონაცემების ემპირიული ანალიზი საშუალებას გვაძვლევს განისაზღვროს განახლებადი ენერგიის ხვედრით წილის და შრომის მწარმოებლურობის უარყოფითი ურთიერთდამოკიდებულება სიღარიბის რისკის დონეზე. რაც უდაოდ კიდევ დამატებითი არგუმენტია და ადასტურებს „მწვანე ეკონომიკის“ შემდგომი განვითარების აუცილებლობას.

ავტორის ბიოგრაფია

მადონა გელაშვილი

ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის,

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის,

ეკონომიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი

წყაროები

გელაშვილი მ. (2022). „მწვანე“ ეკონომიკა - მიზნები და უპირატესობები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 15(2), 82–87. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/764

გელაშვილი მ., „მწვანე“ განვითარება მდგრადი განვითარების კონტექსტში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 100 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“, თბილისი 2022;

ციმინტია კ., „შემოსავლების მიხედვით დიფერენციაციის პრობლემები საქართველოში“. ჟურ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2017, №4, გვ. 12-14;

ციმინტია კ., „ სოციალური უსაფრთხოების ზღვრული ინდიკატორები და მათი უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში“. ჟურ. ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, 2017, №3. გვ. 49-51;

Barros M.V., Salvador R., do Prado G. F. et al. (2021). Circular economy as a driver to sustainable businesses, Cleaner Environmental System, vol. 2, art. 100006. Available at: https://doi.org/10.1016/j.cesys.2020.100006;

Gelashvili M., „State Regulation of Investment Activities in Georgia“, Nova Science Publishers. Georgian International Journal of Science and Technology, ISSN: 1939-5825 https://www.novapublishers.com/catalog/index.php?cPath=125; USA 2013; v. 5-9;

Gelashvili M., „Human resources and its Development Tendencies in Georgia“. „Ekonomisti“ №1, 2018; p.55;

Gelashvili M., D. Burlachenko, „The strategy of growth of green economy in Georgia“. World Economy and International Economic relations International Scientific; Collection; Volume 4, CUL – 2021. p.11;

Gordon L.A. (1994), Four Types of Poverty in Modern Russia. Sotsiologicheskiy journal — Sociological Journal. no. 4, pp. 18–35 (In Russ.);

Rutskiy V.N., Osipenko M.V. (2020). Green Economy as a Labor Productivity Factor in the Manufacturing Industry of European Union Countries. Finansovyj žhurnal — Financial Journal, vol. 12, no. 4, pp. 69–84;

Towards Green Growth. A Summary for Policy Makers. Porfiriev B.N. (2012). Green Economy: Realities, Prospects and Limits of Growth. Ekonomika. Nalogi. Pravo — Economics. Taxes. Law, no. 5, pp. 34–42 (In Russ.);

Porter M. (1991). America’s Green Strategy. Scientific American, vol. 264, no. 4, p. 168.

Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. (2010). Mis-measuring Our Lives. Why GDP Doesn’t Add Up: The report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. New-York: The New Press. 212 p;

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გარემოს პროგრამა. განვითარებული ქვეყნების მაგალითები (2010). http://www.unep.org/pdf/GreenEconomy_SuccessStories.pdf;

მწვანე ეკონომიკის ინსტიტუტი. ოფიციალური ვებ-გვერდი: http://greeneconomics.org.uk;

საერთააშორისო ჟურნალი მწვანე ეკონომიკის შესახებ. http://www.inderscience.com/ijge; მწვანე ეკონომისტი. ოფიციალური ვებ-გვერდი: http://www.greeneconomist.org/;

OECD (2011). Towards Green Growth. A Summary for Policy Makers;

UNEP (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

03.10.2023

როგორ უნდა ციტირება

გელაშვილი მ. (2023). „მწვანე ეკონომიკის“ ფაქტორთა გავლენა სიღარიბის დონის მაჩვენებელზე. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(2), 53–62. https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.06