პოლიტიკური კულტურა და დემოკრატიული ტრანზიცია საქართველოში

ავტორები

  • გურამ აბესაძე სო­ხუ­მის ­სახ­ელ­მწი­ფო­ უნი­ვ­ერ­სი­ტე­ტი https://orcid.org/0000-0003-0215-4639
  • ნოდარ აბესაძე სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი https://orcid.org/0000-0002-8747-5150

ანოტაცია

პო­ლი­ტი­კუ­რი­კულ­ტუ­რა­დე­მოკ­რატ­ი­ული­ტრან­ზი­ციი­ს­აუც­ილ­ებ­ელი­პი­რობ­აა.­იგი­სა­მი­მი­მარ­თულ­ე­ბით­გა- მოვ­ლინდ­ე­ბა:­1.­ცნო­ბი­ერე­ბ­ის;­2.­გან­წყობ­ი­ლე­ბე­ბი­სა­და­ემ­ოცი­ები­ს;­3.­ქცე­ვის­მო­დე­ლებ­ის­სა­ხით.­თა­ნა­მედრ­ო­ვე ქარ­თუ­ლი­პო­ლი­ტი­კუ­რი­სივ­რცე­პო­ლი­ტი­კუ­რი­კულ­ტუ­რის­ირ­აცი­ონ­ალ­ური­ტენ­დენ­ცი­ებ­ით­გა­მო­ირ­ჩე­ვა.­პო­ლი­ტი- კურ-კულტ­უ­რუ­ლი­ტრან­ზი­ცია­გუ­ლის­ხმობს­პო­ლი­ტი­კურ­ი­სივ­რცის­ინ­სტი­ტუ­ცი­ურ­და­პო­ლი­ტი­კურ-ღირ­ე­ბუ­ლე- ბით­ცვლი­ლე­ბებს.­ქარ­თულ­პო­ლი­ტი­კურ­სივ­რცეშ­ი­ინ­სტი­ტუ­ცი­ური­პო­ლი­ტი­კუ­რი­წეს­რი­გი­ძალ­ზე­და­ბა­ლია,­რაც პო­ლი­ტი­კუ­რი­პო­ლა­რი­ზე­ბის­მი­ზე­ზი­ხდე­ბა.­თა­ნა­მედ­რო­ვე­სა­ქარ­თვე­ლო­ში­პო­ლი­ტი­კურ-კულ­ტუ­რუ­ლი­ტრან­ზი­ცი­ის უპ­ირ­ველ­ე­სი­მი­ზა­ნია­ქარ­თულ­ი­ერ­ოვნ­უ­ლი­იდ­ენ­ტო­ბის­ფორ­მირ­ე­ბა.­პო­ლი­ტი­კურ­სივ­რცეშ­ი­სრულ­ყოფ­ი­ლად­არ არ­ის­გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი­ერ­ის­ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ­ური­პო­ტენ­ცი­ალი.­პო­ლი­ტი­კუ­რი­კულ­ტუ­რი­სა­და­დე­მოკ­რა­ტი­ული­ტრან- ზი­ცი­ის­პრობ­ლე­მას­წარ­მოა­ დ­გენს­რა­დი­კა­ლუ­რი­და­დეს­ტრუქ­ცი­ული­ქცე­ვე­ბი,­რომ­ლებ­ იც­სე­რი­ოზ­ულ­გარ­დაქ­მნას სა­ჭი­როე­ბს.­პო­ლი­ტი­კურ­აქტ­ი­ვო­ბას­აკლ­ია­რა­ცი­ონ­ალ­ურო­ბა­და­სა­ხელ­მწიფ­ო­ებ­რი­ვი­პრაგმ­ა­ტიზ­მი.

პო­ლი­ტი­კუ­რი­კულ­ტუ­რა­და­დე­მიკ­რატ­ი­ული­ტრან­ზი­ცია­მჭიდ­რო­კავ­შირ­შია­ერ­თმან­ეთ­თან.­დე­მოკრ­ა­ტი­ული ტრან­ზი­ცია­გუ­ლის­ხმობს­სა­მო­ქა­ლა­ქო­და­მო­ნაწ­ი­ლეო­ბ­ითი­კულ­ტუ­რის­ფორ­მირ­ე­ბის­პრო­ცესს.­ქარ­თუ­ლი­დე­მოკ- რა­ტი­ის­სტა­ბი­ლუ­რობ­ის­უმ­ნიშ­ვნელ­ო­ვა­ნე­სი­პი­რო­ბაა­ერ­ოვნ­უ­ლი­პრაგ­მატ­იზ­მის­დამ­კვიდრ­ე­ბა.­დე­მოკრ­ა­ტი­ული ტრან­ზი­ცი­ის­პრობლ­ე­მად­რჩე­ბა­პო­ლი­ტი­კურ­ი­ერ­ის­ფორ­მირ­ე­ბა.­პო­ლი­ტი­კუ­რი­ერ­ის­ფორ­მირ­ე­ბის­უპ­ირ­ველ­ეს ამ­ოც­ანა­დ­მიგ­ვაჩ­ნია:­1.­ქარ­თულ­ი­ერ­ოვნ­უ­ლი­იდ­ენ­ტო­ბის­პო­ლი­ტი­კუ­რი­ტრან­ზი­ცია­და­პო­ლი­ეთნ­ი­კუ­რი­და­­მულ- ტი­კულ­ტუ­რუ­ლი­სივ­რცის­ინ­ტეგ­რა­ცია;­2.­პო­ლი­ტი­კურ­აქ­ტო­რებ­სა­და­სო­ცი­უმს­შო­რის­პო­ლა­რი­ზე­ბის­აღ­მოფხვრა; 3.­ პო­ლი­ტი­კუ­რი­ სის­ტე­მის­ პო­ლი­ტი­კურ-კულ­ტუ­რუ­ლი­ და­ ინ­სტი­ტუ­ცი­ური­ ტრან­ზი­ცია.­ პო­ლი­ტი­კუ­რად­ ინ­ტეგ- რი­რე­ბულ­ი­სა­ზო­გა­დო­ება­და­ახ­ალი­ქარ­თულ­ი­იდ­ენ­ტო­ბა­პო­ლი­ტი­კურ-კულტ­უ­რუ­ლი­დე­მოკრ­ა­ტი­ული­სივ­რცის სა­ფუძ­ველ­ი­გახ­დებ­ა.

ავტორის ბიოგრაფიები

გურამ აბესაძე, სო­ხუ­მის ­სახ­ელ­მწი­ფო­ უნი­ვ­ერ­სი­ტე­ტი

პო­ლი­ტი­კის­ მეცნ­ი­ერ­ება­თა­ დოქ­ტო­რი, პროფესორი

ნოდარ აბესაძე, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სო­ცი­ალ­ური­ მეცნ­ი­ერე­ბ­ებ­ის ­დოქ­ტორ­ი,­ მოწ­ვეუ­ლი ­ლექ­ტო­რი

წყაროები

ილია ჭავჭავაძე. რა გითხრათ? რით გაგახაროთ? რჩეული ნაწარმოებები ხუთ ტომად. ტ. IV. თბ., 1987;

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ის სააღდგომო ეპისტოლე. თბილისი, 2022 https://www.interpressnews.ge/ka/article/707498-saagdgomo-epistole;

აბესაძე გ., & აბესაძე ნ. (2021). სამოქალაქო სივრცის რაციონალურობა და დემოკრატიული ტრანზიცია საქართველოში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(2), 9–13. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/725

აბესაძე გ., & აბესაძე ნ. (2022). თანამედროვე ქართული პოლიტიკური სცენის დომინანტი ინსტიტუციური აქტორები და პოლიტიკური სტაბილურობა. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 15(2), 76–81. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/763

გ. აბესაძე დემოკრატიული ტრანზიტი და ეროვნულ-პოლიტიკური იდენტობის ფორმირება საქართველოში. ,,ფილოსოფიური ძიებანი“ /კრებული ოცდამეოთხე/. საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია. ,,უნივერსალი“, თბ., 2020;

გ. აბესაძე, თ. გოგბერაშვილი. პოლიტიკურ-კულტურული სივრცის რაციონალურობის პარადიგმები საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2019;

გ. აბესაძე. პოლიტიკური კულტურა: კონცეპტუალური მოდელები და დემოკრატიული ტრანზიციის პარადიგმები. უნივერსალი, თბ., 2015;

გ. აბესაძე. თანამედროვე ქართული პოლიტიკური სცენის აქტორები. ,,უნივერსალი”, თბ., 2014.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

26.12.2022

როგორ უნდა ციტირება

აბესაძე G., & აბესაძე N. (2022). პოლიტიკური კულტურა და დემოკრატიული ტრანზიცია საქართველოში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 15(3), 12–17. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/773

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები