მისია, რომელიც მიზანზე მეტია...

გამოხმაურება ზურაბ ხონელიძის წიგნზე: მშვიდობის ქართული პარადიგმა

ავტორები

  • იური პაპასქუა

ანოტაცია

კონფლიქტები ისტორიას უთვალავი ახსოვს. თავის მხრივ, ისინი ერთმანეთისგან განსხვავებულია და მათი სახეებიც ბევრია, - პოლიტიკური, სოციალური, ეთნიკური, საზოგადოებრივი, ინტერესთა, მსოფ-ლმხედველობრივი, შეიარაღებული...

ავტორის ბიოგრაფია

იური პაპასქუა

ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, სსუ პროფესორი

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

25.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

პაპასქუა I. (2021). მისია, რომელიც მიზანზე მეტია.: გამოხმაურება ზურაბ ხონელიძის წიგნზე: მშვიდობის ქართული პარადიგმა. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(2), 79–82. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/736

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები

1 2 3 4 > >>