შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ეფექტიანობის ტენდენციები ქართულ კომპანიებში

ავტორები

  • დავით ნიჟარაძე

ანოტაცია

დასაქმებულთა უსაფრთხო სამუშაო გარემო დიდი გამოწვევის წინაშე აყენებს, თანამედროვე ბიზნეს და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას, ვინაიდან ადამიანური კაპიტალი ერთ-ერთი უნიკალურ რესურსს წარმოადგენს. შესაბამისად, პერსონალის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება პრიორიტეტული საკითხი უნდა იყოს ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის, მიუხედევად იმისა, რომ ამ პროცესს ცალკეული საწარმოები შრომის პროდუქტიულობაზე ნეგატიური ზემოქმედების და დანახარჯების ზრდის ფაქტორად განიხილავენ.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გარდა საკანონმდებლო ვალდებულებებისა და კოვიდ 19-ით პანდემიით გამოწვეული რისკების ზრდის გათვალისწინებით, საქართველოში მოქმედი კომპანიები დიდი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდონ დასაქმებულთათვის უსაფრთხო სამუშაო კლიმატის უზრუნველყოფას. ამ კუთხით, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ეფექტიანი შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება და მისი იმპლემენტაცია მართვის ყველა რგოლის მაქსიმალური ჩართულობით, რათა მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი, არასასურველი მოვლენების მოხდენის ალბათობა სამუშაო სივრცეში.

ავტორის ბიოგრაფია

დავით ნიჟარაძე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აფილირებული ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი

წყაროები

A Practical Guide to Labor Rights and the Environment, EMC, Green Alternative, Tbilisi, 2015

Anticipate, prepare and respond to crises: Invest now in resilient OSH systems, Geneva: ILO, 2021

Bachu D, Using Design Thinking to Improve Worker Safety in Manufacturing, HBR, 2021, https://hbr.org

Edmondson A.C, Hugander P, 4 Steps to Boost Psychological Safety at Your Workplace. HBR, 2021, https://hbr.org

Gulua, Ekaterine;. (2020). TRENDS, CHALLENGES AND ORIENTATIONS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Innovative Economics And Management, Vol 7 No 1

Nizharadze D, (2021),The impact of the COVID -19 pandemic on human resource management, Economics, N10-12

Nizharadze D, Chokheli E, (2018), Labor market as an important factor to select efficient human resource (The case of Georgia), Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society, Warsaw, Poland

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

25.12.2021

როგორ უნდა ციტირება

ნიჟარაძე D. . (2021). შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ეფექტიანობის ტენდენციები ქართულ კომპანიებში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(2), 44–46. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/730