კლიმატის ცვლილებები და ეკოსისტემები: საფრთხეები, შესაძლებლობები და გადაჭრის გზები

ავტორები

  • გიორგი ხუბუა

ანოტაცია

ბი­ოს­ფე­როს­ჯან­მრთელ­ო­ბა­სა­და­ფუნ­ქციო­ნ­ირ­ებ­ას­თან­მჭიდ­როდ­აა­და­კავ- ში­რე­ბუ­ლი­კლი­მა­ტის­ან­თროპ­ო­გე­ნუ­ლი­ცვლი­ლე­ბა,­რაც,­შე­სა­ბა­მი­სად,­გავ­ლე- ნას­ ახ­დენს­ ეკ­ოს­ის­ტე­მებ­ზე.­ დღის­ წეს­რიგ­ში­ დგე­ბა­ კლი­მა­ტის­ ეკ­ოლ­ოგი­ური­ დი­ნა­მი­კის­გა­აზ­რებ­ის­აუც­ილ­ებ­ლობ­ის­სა­კითხი,­რა­შიც,­უპ­ირ­ველ­ე­სად,­იგ­ულ- ის­ხმე­ბა­მე­ნეჯ­მენტ­ ის­ჩა­რე­ვე­ბის­იდ­ენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა.­სა­ხე­ზეა­რე­გი­ონ­ალ­ური­ ან­პლა­ნეტ­ა­რულ­ი­ნე­გა­ტი­ური­შე­დე­გებ­ის­გა­მოწ­ვევ­ის­სა­შიშ­რო­ება.­ბუ­ნებ­რივ­ი­ ეკ­ოს­ის­ტემ­ე­ბის­ცვლი­ლე­ბებ­ი­საფ­რთხეს­უქ­მნი­ან­ბი­ომ­რავ­ალ­ფე­როვ­ნებ­ას,­ამ- ას­კი­გავ­ლე­ნა­აქ­ვს­გლო­ბა­ლუ­რი­საკ­ვე­ბის­წარ­მო­ება­ზე.­ეკ­ოლ­ოგიუ­რ­თე­მებშ­ი­ მდგრა­დო­ბა­ითხოვს­გრძელ­ვა­დი­ანი­პერ­სპექ­ტივ­ ე­ბის,­ცვლი­ლე­ბებ­ზე­ფლო­რი­სა­ და­ფა­უნი­ს­რე­აგ­ირ­ებ­ის­შესწ­ავ­ლას.

ეკ­ოლ­ოგი­ის­პრობ­ლე­მე­ბი­ერთ-ერთ­ყვე­ლა­ზე­უგ­ულ­ვე­ბელ­ყო­ფილ­­სა­კითხად­ მი­იჩ­ნე­ვა­სა­ქარ­თვე­ლო­ში,­რაც­გან­სა­კუთ­რე­ბულ­ყუ­რადღე­ბას­მო­ითხოვს.­სამ­წუ- ხა­როა­ის­გა­რე­მოე­ბ­აც,­რომ­გა­სა­გე­ბი­მი­ზე­ზე­ბის­გა­მო,­დღე­ის­თვის­ვერ­ხორც­ი- ელ­დე­ბა­სა­ქარ­თველ­ოს­ოკ­უპ­ირე­ბ­ულ­ტე­რი­ტო­რიე­ბ­ზე­(აფხა­ზეთ­ი,­ცხინ­ვალ­ის­ რე­გი­ონი)­ეკო­ლ­ოგი­ური­კვლე­ვე­ბი.

მხედ­ვე­ლობ­ ა­შია­მი­სა­ღე­ბი­ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­გან­ვი­თა­რე­ბის­პრო­ცე­სის­თან­მდე­ვი­ მრა­ვა­ლი­სა­ხეს­ხვა­ობ­ის­ნარ­ჩე­ნე­ბის­ზრდა­და­მი­სი­მარ­თვის­აქ­ტუ­ალ­ობა.­ქვეყ­ნის­ სწრა­ფი­ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ გან­ვი­თა­რე­ბა­ და­ კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ანი­ პრო­დუქ­ტე­ბის­ წარ­მო­ება-მიწ­ო­დე­ბა­არ­უნ­და­ხდე­ბოდ­ეს­გა­რე­მოს­და­ბინ­ძუ­რებ­ის­ხარ­ჯზე.­ეკ- ონ­ომ­იკ­ური­მი­ზან­შე­წო­ნი­ლობ­ ის­გარ­და­გა­რე­მო­ზე­ზე­მოქ­მე­დე­ბის­სა­კითხს­აქ­ვს­ მე­ორე­უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი­მხა­რე-ად­ამი­ან­ებ­ის­ჯან­მრთე­ლო­ბა­სა­და­სი­ცოცხლე- ზე­ზრუნვ­ის­პა­სუ­ხის­მგებლ­ო­ბა.

ეკ­ოს­ის­ტემ­ე­ბი­ისე­სწრა­ფად­იც­ვლე­ბი­ან­გლო­ბა­ლუ­რი­ცვლი­ლე­ბებ­ის­სა­პა- სუ­ხოდ,­რომ­ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­კვლე­ვე­ბი­სა­და­მო­დელ­ ი­რე­ბის­ჩარ­ჩო­ებს­ემ­პი­რი­ული­ ცვლი­ლე­ბებ­ი­ჯაბ­ნი­ან.­ეს­პრობლ­ე­მა­ტი­კა,­შე­სა­ბა­მი­სად,­მუდ­მივ­ჩა­რე­ვას,ა­დაპ- ტი­რე­ბუ­ლი­ეკ­ოს­ისტ­ემ­ის­კვლე­ვის­სტრა­ტე­გი­ის­შე­მუ­შა­ვე­ბა­სა­და­ეკ­ოს­ის­ტემ­ის­ ად­აპ­ტა­ცი­ური­მენ­ეჯ­მენტ­ის­ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას­საჭ­ი­რო­ებ­ენ.

სა­ქარ­თვე­ლოს­მო­სახ­ლე­ობ­ამ­მიზ­ნად­უნ­და­და­ის­ახ­ოს­ცხოვ­რე­ბი­სათ­ვის­ჯან- მრთე­ლი­და­სა­სი­ამ­ოვ­ნო­ეკ­ოლ­ოგი­ური­გა­რე­მოს­შექ­მნა,­გა­რე­შე­მოთხოვ­ნებ­თან­ მი­მარ­თებ­ა­ში,­ის­ევ­და­ის­ეც,­სა­კუ­თა­რი­ინ­ტე­რეს­ე­ბის­დაც­ვის­პრი­ორი­ტ­ეტ­ულ- ობ­ის­მა­ღალ­ი­თვით­შეგ­ნებ­ით.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

ხუბუა გ. (2021). კლიმატის ცვლილებები და ეკოსისტემები: საფრთხეები, შესაძლებლობები და გადაჭრის გზები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 58–61. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/722