შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის როლი საქართველოს სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში

ავტორები

  • ნინო წივწივაძე

ანოტაცია

საქართველოს­საგანმანათლებლო­სფეროში­არსებულმა­რეფორმებმა,­ეკო- ნომიკურმა­მდგომარეობამ­და­21-ე­საუკუნის­უდიდესმა­გამოწვევამ­კოვიდ-19­ პანდემიის­სახით,­გარკვეულწილად­ეჭვქვეშ­დააყენა­საგანმანათლებლო­დაწე- სებულებების­საქმიანობს­ეფექტურობა.

გლობალიზაციის­ეპოქაში,­ყველა­ერის­ეკონომიკური­მომავალი,­განათლე- ბის­ხარისხის­მეშვეობით­ადამიანის­კომპეტენციის­მარაგის­მიღების­შესაძლებ- ლობაზეა­დამოკიდებული.­სტატიაში­გამოკვეთილია­შედეგზე­­ორიენტირებული­ ბიუჯეტის­უპირატესობები,­როგორც­უნივერსიტეტის­მენეჯმენტის­დამხმარე­ საშუალება­სტრატეგიული­მიზნების­მიღწევის­გზების­პოვნაში­და­მნიშვნელო- ვანი­ მექანიზმი­ სახელმწიფო­ უნივერსიტეტების­ საქმიანობის­ ეფექტურობის­ დემონსტრირებისთვის.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

წივწივაძე ნ. (2021). შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტის როლი საქართველოს სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 52–57. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/721