განვითარებული ქვეყნების ჯანდაცვის სტრატეგიული მართვის გამოცდილება

ავტორები

  • ირაკლი არდაშელია

ანოტაცია

ნაშ­რომ­ში­გა­მოვ­ლე­ნი­ლია­ურ­თი­ერ­თკავ­შირ­ ი­ჯან- დაც­ვის­სფე­როს­გან­ვი­თარ­ე­ბის­ეტ­აპ­ებს­ა­და­მარ­თვის­ სის­ტე­მებს­შო­რის,­და­სა­ბუ­თებ­უ­ლია­ჯან­დაც­ვის­სტრა- ტე­გი­ულ­მარ­თვა­ზე­გა­დას­ვლის­აუც­ილ­ებ­ლო­ბა.­გა­ან­ალ- იზ­ებ­ულია­საზღვარგ­ა­რეთ­ის­ქვეყნ­ე­ბის­სტრა­ტე­გი­ულ­ მარ­თვა­ზე­გა­დას­ვლის­გა­მოც­დი­ლე­ბა.­დამ­ტკიც­და,­რომ­ დი­დი­ ბრი­ტა­ნე­თის­ გა­მოც­დი­ლე­ბა­ ით­ვლე­ბა­ ყვე­ლა­ზე­ უფ­რო­მი­სა­ღე­ბად­პოსტ­ საბ­ჭო­თა­სივ­რცის­ქვეყ­ნე­ბის­უმ- რავ­ლე­სობ­ის­თვის,­მათ­შო­რის,­სა­ქარ­თველ­ოს­ჯან­დაც- ვის­სტრა­ტე­გი­ულ­მე­ნეჯ­მენ­ტზე­გა­დას­ვლის­პრო­ცეს­ში.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

არდაშელია ი. (2021). განვითარებული ქვეყნების ჯანდაცვის სტრატეგიული მართვის გამოცდილება. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 45–51. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/720