წარმატებული სახელმწიფოების ინსტიტუციონალური ასპექტები

გრძელ­ვა­დი­ან­ პერ­სპექ­ტი­ვა­ში ­ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ­ზრდის­ გან­მსაზღვრე­ლი­ ფაქ­ტო­რე­ბის­ ანა­ლ­იზი

ავტორები

  • დავით ხუფენია

ანოტაცია

აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სტა­ტია­წარ­მო­ად­გენს­მცდე­ლო­ბას­აღ­წე­რილ­იქ­ნას­წარ­მა­ტე­ბულ­ ი­ ქვეყ­ნებ­ ის­და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელი­ინ­სტი­ტუ­ცი­ონ­ალ­ური­ფორ­მე­ბი.­გა­მოკ­ვლე­ულია­ თუ­ რა­ოდ­ენ­ კო­რე­ლა­ცი­აში­ მო­დის­ დე­მოკ­რა­ტია,­ ინ­კლუ­ზი­ური­ პო­ლი­ტი­კუ­რი­ სის­ტე­მა,­სა­მო­ქალ­ა­ქო­სა­ზო­გა­დო­ება,­ორ­გა­ნიზ­ა­ცი­ებ­ის­შექ­მნის­თა­ვი­სუფ­ლებ­ა,­ მთავ­რობ­ის­სო­ცი­ალ­ური­პო­ლი­ტი­კა­და­ა.შ.­პო­ლი­ტი­კუ­რი­სის­ტე­მე­ბის­ეკ­ონო­მ­იკ- ურ­წარმ­ა­ტე­ბას­თან­და­პირ­ი­ქით.

აქ­ტუ­ალ­ობა/ღირ­ე­ბუ­ლე­ბა­-­სტა­ტი­აში­მო­ცე­მულ­ია­კონ­კრეტ­უ­ლი­ინ­სტი­ტუ- ცი­ონ­ალ­ური­კომ­პლექს­ი,­რო­მელ­იც­ახ­ასი­ათ­ებს­ყვე­ლა­წარ­მა­ტე­ბულ­სა­ხელ­მწი- ფოს.­ჩვე­ნი­აზ­რით,­მა­თი­გან­ვი­თა­რე­ბით­შე­საძ­ლე­ბე­ლია­სა­ქარ­თვე­ლოს­ევ­რო­პა­ში­ სრულ­ფა­სო­ვან­ი­პო­ლი­ტი­კურ­ი­და­ეკ­ონო­მ­იკ­ური­ინ­ტეგრ­ი­რე­ბა.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

ხუფენია დ. (2021). წარმატებული სახელმწიფოების ინსტიტუციონალური ასპექტები: გრძელ­ვა­დი­ან­ პერ­სპექ­ტი­ვა­ში ­ეკ­ონ­ომ­იკ­ური ­ზრდის­ გან­მსაზღვრე­ლი­ ფაქ­ტო­რე­ბის­ ანა­ლ­იზი. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 36–44.pdf. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/719