სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების მიმართულებები

ავტორები

  • დეზდემონა მაღლაკელიძე
  • ნათელა ვაშაკიძე
  • დიანა უგლავა

ანოტაცია

სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო­ წარ­მო­ებ­ის­ ეფ­ექ­ტი­ან­ობ­ის­
ამ­აღ­ლე­ბი­სად­მი­ინ­ტე­რე­სის­გაღ­ვი­ვე­ბა­გა­მოწ­ვე­ულია­
იმ­ით,­რომ­სხვა­დარ­გებთ­ან­ერ­თად,­სოფ­ლის­მე­ურ­ნე- სოფ­ლის­მე­ურ­ნეო­ბ­ის­გან­ვი­თარ­ე­ბი­სათ­ვის­აუც­ილ-

ობ­აც­დღე­ის­ათ­ვის­მძი­მე­კრი­ზი­სულ­მდგო­მარ­ე­ობ­აშია.­ აქ­ მკვეთ­რად­ და­ეცა­ სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო­ წარ­მო­ებ- ის­მო­ცუ­ლო­ბა.­აგ­რა­რუ­ლი­სფე­რო­მხო­ლოდ­მის­თვის­ და­მა­ხა­სი­ათ­ებ­ელი­ სპე­ცი­ფი­კუ­რი­ ნი­შან-თვი­სე­ბე­ბის­ მა­ტა­რე­ბე­ლია.­ სა­სოფ­ლო-სა­მე­ურ­ნეო­ წარ­მო­ებ­ის­ ეფ- ექ­ტი­ან­ობ­აზე­ უარ­ყო­ფი­თად­ მოქ­მე­დებს­ იაფ­ასი­ანი­ და­ და­ბალ­ხა­რისხ­ი­ანი­სოფ­ლის­მე­ურ­ნეო­ბ­ის­პროდ­უქ­ცი­ის­

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

მაღლაკელიძე დ., ვაშაკიძე ნ., & უგლავა დ. (2021). სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის ამაღლების მიმართულებები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 31–35. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/718