ეკონომიკური ანალიზის როლი საწარმოთა მართვის სისტემაში

ავტორები

  • დეზდემონა მაღლაკელიძე
  • ნათელა ვაშაკიძე
  • დიანა უგლავა

ანოტაცია

სწო­რი­გა­დაწყვე­ტი­ლე­ბის­მი­სა­ღე­ბად,­სა­წარ­მოს­ ტი­ლე­ბე­ბის­განხ­ორ­ცი­ელ­ება.­ მარ­თვის­სის­ტე­მის­ურ­თი­ერთ­და­კავ­ში­რე­ბულ­ფუნ­ქცი- სა­წარ­მოს­ეფ­ექ­ტი­ან­ად­მარ­თვის­მო­ტი­ვა­ცი­ამ­გან-

ებს­ შო­რის­ ერთ-ერ­თი­ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი­ რო­ლი­ ენ­იჭ­ება­
ეკ­ონ­ომ­იკ­ურ­ან­ალ­იზს.­ან­ალ­იზ­ის­შე­დე­გად­ხდე­ბა­სა-
წარ­მო­ში­ ფი­ნან­სუ­რი­ მდგო­მა­რე­ობ­ის­ გა­უმ­ჯობ­ ე­სე­ბის­
რე­ზერ­ვე­ბის­ძი­ება,­და­ნა­კარ­გე­ბის,­სა­წარ­მო­თა­შემ­დგო­მი­
გან­ვი­თარ­ე­ბის,­ეფ­ექ­ტია­ნ­ობ­ის­ამ­აღ­ლებ­ის,­სა­ფი­ნან­სო- ნაშ­რომ­ში­გან­ხი­ლუ­ლია­ბაზ­რის­გან­ვი­თა­რე­ბის­გა­ნუ-

საკ­რე­დი­ტო­და­სა­ან­გა­რიშ­სწო­რე­ბო­ოპ­ერ­აცი­ებ­ის­სწრა-
ფად­გან­ხორც­ი­ელ­ებ­ის­შე­საძ­ლებ­ლობ­ე­ბის­გა­მოვ­ლენ­ა.­
ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ან­ალ­იზ­ის­სა­ფუძ­ველ­ზე­დგე­ბა­სა­წარ­მოს­
მარ­თვის­ა­და­ფი­ნან­სუ­რი­მდგო­მარ­ე­ობ­ის­გა­უმ­ჯობ­ე­სე- საკ­ვან­ძო­სიტყვებ­ი:­სა­წარ­მო,­ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ან­ალ- ბის­რე­სერ­ვე­ბის­ეფ­ექ­ტი­ან­ად­გა­მო­ყე­ნე­ბის­თვის­ბიზ- იზი,­მარ­თვა,­ბიზ­ნეს-გეგმ­ა,­და­გეგ­მვა,­ფა­რუ­ლი­რე­ზერ- ნეს-გეგ­მაც,­რომ­ლი­თაც­უნ­და­მოხდ­ეს­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ ვე­ბი,­ინფ­ორ­მა­ცია.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

მაღლაკელიძე დ., ვაშაკიძე ნ., & უგლავა დ. (2021). ეკონომიკური ანალიზის როლი საწარმოთა მართვის სისტემაში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 27–30. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/717