საგადასახადო კანონმდებლობის სადამსჯელო გამოვლინებები

ავტორები

  • სულიკო ფუტკარაძე
  • მირზა ფუტკარაძე

ანოტაცია

სა­ქარ­თვე­ლოს­სა­გად­ ა­სა­ხა­დო­კო­დექ­სსა­და­კა- ნონ­ქვემდ­ ე­ბა­რე­ნორ­მა­ტი­ულ­აქ­ტებ­ში­ჯერ­კიდ­ ევ­შე- მორ­ჩე­ნი­ლია­ ორ­აზ­რო­ვა­ნი­ და­ ­ გა­უმ­არ­თა­ვი­ ნორ­მე­ბი,­ რომლ­ე­ბიც­მა­თი­არ­ამ­ართ­ლზო­მი­ერი­გა­მო­ყენ­ე­ბის­შე- საძ­ლებ­ლო­ბას­იძ­ლე­ვა.­ას­ეთი­ნორ­მე­ბის­სა­ფუძ­ველ­ზე­ ად­რეც­ ხდე­ბო­და­ და­ ახ­ლაც­ გრძელ­დე­ბა­ გა­და­სა­ხა­დის­ გა­დამ­ხდელ­თა­ დას­ჯა,­ რომ­ლის­ შე­დე­გად­ ზა­რალ­დე­ბა­ ქვეყნ­ის­ეკო­ნ­ომი­კა.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

ფუტკარაძე ს., & ფუტკარაძე მ. (2021). საგადასახადო კანონმდებლობის სადამსჯელო გამოვლინებები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 21–26. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/716

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები

1 2 3 > >>