საჯარო სექტორის აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმირების აქტუალური პრობლემები

ავტორები

  • ლევან გრიგალაშვილი

ანოტაცია

გა­სუ­ლი­ სა­უკ­უნ­ის­ ბო­ლოს,­ სა­ქარ­თვე­ლო­ში­ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ და­ პო­ლი­ტი­კუ­რი­ წყო­ბი­ლებ­ის­შეც­ვლამ­დღის­წეს­რიგ­ში­და­აყ­ენა­რე­ფორმ­ე­ბის­გა­ტა­რე­ბა­სა­ზო­გა- დო­ებ­რი­ვი­ცხოვ­რე­ბის­ყვე­ლა­სფე­რო­ში.­სა­ხელ­მწი­ფო­ხარ­ჯე­ბის­გა­ნუწყვე­ტელ­მა­ ზრდამ­გა­აქ­ტი­ურა­ამ­ხარ­ჯებ­ის­ეფ­ექ­ტია­ნ­ად­გა­მო­ყენ­ე­ბი­სად­მი­და­ინ­ტე­რე­სებ­ა.­ ეკ­ონო­მ­იკ­ის­რე­ფორმ­ა­გარ­კვეუ­ლ­წი­ლად­მი­მარ­თულ­ი­იქ­ნა­სა­ხელ­მწი­ფო­სექ­ტო- რის­„კო­მერც­ი­ალ­იზ­აცი­აზე“,­რა­მაც­შე­სა­ბა­მი­სი­გან­ვი­თარ­ე­ბა­მის­ცა­სა­ბუ­ღალ- ტრო­აღ­რიცხვას.­სა­ჯა­რო­სექ­ტო­რის­ბუ­ღალ­ტე­რია­კო­მერც­ი­ულს­დაუახლოვდა,­ და­ის­ეს­ხა­რა­მის­გან­აღ­რიცხვის­მეთ­ ო­დო­ლო­გია­და­სტანდ­ არტ­ ე­ბი.­თა­ნა­მედ­რო­ვე­ პი­რობ­ებ­ში­ამ­ან­თა­ვი­სე­ბუ­რი­სირ­თუ­ლე­ები­წარ­მოქმ­ნა­და­მო­ითხოვ­ა­­ბუ­ღალ- ტრუ­ლი­აღრ­იცხვის­სის­ტე­მის­რეფ­ორ­მირ­ე­ბის­აუც­ილ­ებ­ლობ­ა.­

ნაშ­რომ­ში­ გა­კე­თე­ბუ­ლია­ სა­ქარ­თვე­ლოს­ სა­ჯა­რო­ სექ­ტო­რის­ ბუ­ღალ­ტრუ­ლი­ აღ­რიცხვის­ა­და­ფი­ნან­სურ­ი­ან­გა­რიშ­გებ­ის­რე­ფორმ­ი­რე­ბის­რეტ­როსპ­ექ­ტი­ული­ მი­მო­ხილვ­ა.­გა­მოკვ­ლე­ულია­მო­ცემ­უ­ლი­სფე­როს­რე­გუ­ლი­რებ­ის­თა­ნა­მედრ­ო­ვე­ მდგო­მარ­ე­ობა­და­გა­მოკვ­ე­თი­ლია­არ­სე­ბუ­ლი­ნაკ­ლო­ვან­ე­ბე­ბი.­ან­ალ­იზ­ის­სა­ფუძ- ველ­ზე­შე­მუ­შა­ვებ­უ­ლია­სა­ჯა­რო­სექ­ტორშ­ი­სა­ბუ­ღალ­ტრო­აღ­რიცხვის­ა­და­ფი- ნან­სუ­რი­ანგ­ა­რიშ­გე­ბის­სრულყ­ო­ფის­წი­ნად­ა­დე­ბე­ბი.

ავტორის ბიოგრაფია

ლევან გრიგალაშვილი

ეკ­ონო­მ­იკ­ის­მეც­ნიე­რ­ებ­ათა­ დოქ­ტორ­ი, სა­ქარ­თველ­ოს ­ტექ­ნი­კურ­ი­ უნ­ივ­ერს­ი­ტე­ტის­ პრო­ფეს­ო­რი­

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

გრიგალაშვილი ლ. (2021). საჯარო სექტორის აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეფორმირების აქტუალური პრობლემები. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 13–18. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/714

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები