დომინანტი ეკონომიკური თეორიის თავისებურებები კრიზისების მართვაში

ავტორები

  • დავით ჯალაღონია
  • იური პაპასქუა
  • გივი მაკალათია

ანოტაცია

ნაშ­რომ­ში ­გან­ხი­ლუ­ლია ­სპონ­ტა­ნურ ­წეს­რიგ­სა ­და­ სა­ხელ­მწი­ფო­ და­გეგ­მვას­ შო­რის­ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ ურ­თიერ­თქმედ­ე­ბის­ სა­კითხებ­ი.­ ავ­ტორ­თა­ მო­საზ­რე­ბით,­ პან­დე­მი­ით­ გა­მოწ­ვე­ული­ ეკ­ონ­ომ­იკ­ური­ კრი­ზი­სის ­პე­რი­ოდ­ში­ „ინ­სტინ­ქტსა ­და ­გონს“­ შო­რის­ უპ­ირ­ატ­ესი­ ად­გი­ლი­„გონს“­ენ­იჭ­ება. ­ჩვეულ­ებ­რივ ­რე­ჟიმშ­ი ­მა­თი ­თა­ნა­ფარდ­ო­ბა ­კი, ­სა­შუ­ალ­ოდ,­ თით­ქმის­ თა­ნა­ბა­რია.­ მარ­თვის­ პრო­ცე­სებ­ში­ სა­ხელ­მწი­ფო­ არა ­„და­ნა­მატ­ი“,­ არ­ამ­ედ­ ეკ­ონო­მ­იკ­ის­ იმ­ან­ენტ­უ­რი ­ნა­წილია. ­ბაზ­რის ­„უხ­ილ­ავი­ხე­ლის“­ მსგავ­სად,­ სა­ხელ­მწი­ფოს­ ეკ­ონო­მ­იკ­ური ­განვ­ი­თა­რე­ბის­ ეკ­ონ­ომ­იკუ­რი ­პო­ლი­ტი­კა შე­იძ­ლე­ბა ­იყო­ს ­ეფ­ექტ­ი­ანი ­ან ­ნაკ­ლებ­ად ­ეფ­ექ­ტი­ანი.­

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

ჯალაღონია დ., პაპასქუა ი., & მაკალათია გ. (2021). დომინანტი ეკონომიკური თეორიის თავისებურებები კრიზისების მართვაში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 9–12. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/713

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები

1 2 3 4 > >>