პიროვნება დროში

ავტორები

  • თეიმურაზ ბაბუნაშვილი

ანოტაცია

ად­ამი­ანს­და­ბა­დე­ბისთ­ა­ნა­ვე­უფ­ალი­და­აბ­ედ­ებს­სიყ- ვა­რულს,­შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ობ­ას,­ერთ­ გუ­ლე­ბას,­რომ­ ე­ლიც­ თა­ვის­ცხოვ­რე­ბის­გან­მავ­ლო­ბაშ­ი,­მი­სი­შე­საძ­ლებ­ლო­ბე- ბი­დან­გა­მომ­დი­ნა­რე,­უნ­და­შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად­გა­მო­იყ- ენ­ოს.­ ზო­გი­ ამ­ას­ კარ­გად­ ახ­ერ­ხებს,­ ზო­გი­ კი­ სა­ერ­თოდ­ ვერ­უმკ­ლავ­დე­ბა­ამ­გამ­ოწ­ვე­ვებს.­

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

ბაბუნაშვილი თ. (2021). პიროვნება დროში. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 8. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/712