ნოდარ ჭითანავა - ღვაწლმოსილი საზოგადო მოღვაწე, ნოვატორი მეცნიერი, ღირსეული მოქალაქე

ავტორები

  • იური პაპასკუა

ანოტაცია

ცნობ­ ი­ლი­სა­ზოგ­ ად­ ო­მოღვ­ აწ­ ი­სა­და­მეც­ნი­ერ- ეკ­ონ­ომი­ს­ტის­ნოდ­არ­ჭი­თა­ნა­ვას­და­ბა­დე­ბი­დან­85­ წე­ლი­შეს­რულ­და.­რე­გა­ლი­ები­სა­და­დამ­სა­ხუ­რებ­ე- ბის­ვრცელ­ი­ჩა­მო­ნათვ­ა­ლის­გა­რე­შეც­კი,­მხო­ლოდ­ ამ­გვარ-სახ­ე­ლის­ხსე­ნე­ბაზ­ე,­უფ­როს­ი­თა­ობ­ის­ად- ამი­ან­ებს­პა­ტი­ვის­ცემ­ის,­მო­წი­წებ­ის­გან­ცდა­ეუფ- ლე­ბათ.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

22.07.2021

როგორ უნდა ციტირება

პაპასკუა ი. (2021). ნოდარ ჭითანავა - ღვაწლმოსილი საზოგადო მოღვაწე, ნოვატორი მეცნიერი, ღირსეული მოქალაქე. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 14(1), 6–7. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/711