ლეგიტიმური ძალადობა, როგორც სახელმწიფოს პოლიტ-ეკონომიკური სისტემის საფუძველი

ავტორები

  • დავით ხუფენია

საკვანძო სიტყვები:

ძალადობა, ლეგიტიმურ ძალადობაზე მონოპოლია, ინსტიტუტები, პოლიტიკური სისტემა, პოლიტიკური/მმართველი ელიტა

ანოტაცია

 სტატია წარმოადგენს მცდელობას აღიწეროს ის აუცილებელი პირობები, რა დროსაც პოლიტიკური ელიტის მიერ ლეგიტიმური ძალადობის მონოპოლიზაციას შეუძლია მოახდინოს სახელმწიფოს მდგრადი პოლიტიკური და ეკონომიკური ინსტიტუტების ფორმირება. აგრეთვე, საქართველოს უახლესი ისტორიის მაგალითზე აღწერილია ის საფრთხეები, როდესაც ძალადობა სახელმწიფო ინსტიტუციების კონტროლის მიღმა რჩება.

   აქტუალობა/ღირებულება - სტატიაში მოცემულია სახელმწიფოს, როგორც უსაფრთხოების მთავარი სუბიექტის, როლის განმტკიცების და ლეგიტიმური ძალადობის გამოყენების მონოპოლის განმტკიცების საჭიროება.

ავტორის ბიოგრაფია

დავით ხუფენია

საერთაშორისო ურთიერთობათა დოქტორანტი

წყაროები

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო. 2004

კუპატაძე ა. პოლიციის რეფორმა საქართველოში. საქართველო: css, 2012, გვ. 29-30.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში 2017. თბილისი, 2018, გვ. 16

ჭითანავა ნ. გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. თბ.: 1997, გვ. 57

Aristotle (Trevor J. Saunders T. A. Sinclair (Translator)). The Politics. UK: Penguin Classics. 1981

Georgian Young Lawyers Association (GYLA) Legal analysis of cases of criminal and administrative offenses with alleged political motive, Tbilisi: Georgian Desk, 2011, pp. 8-9.

Hobbes T. Leviathan: Revised Student Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 53

Machiavelli N. The Prince. NY: Dover Publications. 2012

North D. C. Wallis J. J. Weingas R. B. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 18

Olson M. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships. Oxford: Oxford University Press, 1999, 272p

Schneier B. Beyond Fear: Thinking Sensibly about Security in an Uncertain World. Germany: Copernicus Publications, 2003

Waters T. Weber's Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification. London: Palgrave Macmillan, 2015.

Липатов М. Сущность и основные формы политического насилия в современных условиях (Философско-социологический анализ). Автореф. дис. канд. филос. наук. М.: 1989, стр. 5

Мартьянов В. Государство и гетерархия: субъекты и факторы общественных изменений. Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Р.А.Н. 2009, 9, 230-231

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

26.12.2020

როგორ უნდა ციტირება

ხუფენია D. . (2020). ლეგიტიმური ძალადობა, როგორც სახელმწიფოს პოლიტ-ეკონომიკური სისტემის საფუძველი. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 13(2), 76–83. Retrieved from https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/703