ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა

ავტორები

  • თინათინ ჭარხალაშვილი
  • თამარ კაპანაძე

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.09

საკვანძო სიტყვები:

ლიდერობა, ემოციური ინტელექტი, სოციალური უნარები, მენეჯერი

ანოტაცია

თანამედროვე საზოგადოებაში, სოციალურ ჯგუფებს ლიდრები მართავენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ლიდერი არის პიროვნება, რომელიც ჯგუფის სხვა წევრებთან შედარებით ყველაზე მძლავრი უნარი გააჩნია მართოს კრიზისული სიტუაციზები და გაუმკლავდეს არსებულ გამოწვევებს. აღნიშნული სირთულეების მართვას სჭირდება გამორჩეული ლიდერი და არა უბრალოდ კარგი ლიდერი. რით განსხვავდება გამორჩეული ლიდერი კარგი ლიდერისაგან? ემოციური ინტელექტის მკვლევარი დანიელ გოლემანი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის მხოლოდ IQ ან ტექნიკური უნარები. ეს ემოციური ინტელექტია: ხუთი უნარის ერთობლიობა, რომელიც საუკეთესო ლიდერებს თავის და სხვების მიერ სამუშაოს შესრულების მაქსიმალიზაციის საშუალებას აძლევს. როდესაც ერთი კომპანიის ზედა რგილის მენეჯერების ემოციური ინტელექტის (EI) შესაძლებლობების ჯამი კრიტიკულ ზღვარს აჭარბებს, მათი განყოფილებები დასახულ მიზნებს ყოველწლიურად 20%-ით გადაჭარბებით ასრულებენ.

ყველაზე მეტად გავრცელებული განმარტების თანახმად, ემოციური ინტელექტი არის ემოციების აღქმის, გაგების, გამოხატვის, მართვისა და რეგულირების უნარი. შეიძლება ითქვას, რომ, ფაქტობრივად, ეს განმარტება აერთიანებს ყველა იმ მოდელის ძირითად კომპონენტებს, რომლებიც დღეს არსებობს. ემოციური ინტელექტის შემადგენელი უნარებია: თვითცნობიერება, თვითრეგულაცია, მოტივაცია, ემპათია, სოციალური უნარი. ემოციური ინტელექტის მკვლევარები ამტიკცებენ, რომ თითოეული ჩვენგანი ემოციური ინტელექტის გარკვეული უნარებით იბადება, ამ უნარების გაძლიერება კი, მუდმივი ვარჯიშისა და კოლეგების თუ მწვრთნელების მხრიდან მიღებული უკუკავშირის მეშვეობით არის შესაძლებელი.

შესაბამისად, წინამდებარე ნაშრომი  ყურადღებას ამახვილებს ემოციური ინტელექტის მნიშვნელობაზე, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საჭირო უნარზე, რომელიც სჭირდება გამორჩეულ ლიდერს.

სტატიაზე მუშაობისას დამუშავებულია, როგორც ქართული, ისე უცხოური წყაროები - სამეცნიერო ნაშრომები, ცალკეული პუბლიკაციები. ჩვენ მიერ დამუშავებულმა ლიტერატურის ანალიზმა მოგვცა საშუალება ჩამოგვეყა­ლიბებინა ხედვა საკითხისადმი.

ავტორის ბიოგრაფიები

თინათინ ჭარხალაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ასისტენტ პროფესორი

თამარ კაპანაძე

საჯარარო მმართველობის დოქტორი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

წყაროები

HBR’s 10 Must Reads on Emotional Intelligence. 2011 Harvard Business School Publishing Corporation, Published by arrangement with Harvard Business Review Press;

Thorndike E. L. Intelligence and its uses // Harper's Magazine. 1920;

Hunt, N., and Evans. D. (2004) Predicting traumatic stress using emotional intelligence. Behavior Research and Therapy;

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books;

Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., Sitarenios G. Emotional intelligence as a standard intelligence // Emotion. 2001;

Caruso D.R., Mayer J.D., Salovey P. (2002). Relation of an ability measure of emotional intelligence to personality // Journal of Personality Assessment. 2002;

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books

Caruso D.R., Mayer J.D., Salovey P. (2002). Relation of an ability measure of emotional intelligence to personality // Journal of Personality Assessment. 2002;

Mayer J.D., Caruso D.R., Salovey P. Emotional Intelligence meets traditional standards for an intelligence // Intelligence. 1999;

Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotion Quotient Inventory. In R. Bar-On & J. Parker (Ed's.), The Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass;

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books;

Careerbulider Survey, Seventy-One Percent of Employers Say They Value Emotional Intelligence over IQ, According to CareerBuilder Survey, Press Room, 2011.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

03.10.2023

როგორ უნდა ციტირება

ჭარხალაშვილი თ., & კაპანაძე თ. (2023). ემოციური ინტელექტი და ლიდერობა. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(2), 75–78. https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.09