ნეპოტიზმი, როგორც ეკონომიკური განვითარების შემაკავებელი ფაქტორი

ავტორები

  • ვლადიმერ რევაზის ძე ბასარია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
  • ვლადიმერ ვლადიმერის ძე ბასარია

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.04

საკვანძო სიტყვები:

ნეპოტიზმი, კორუფცია, საჯარო სამსახური, საჯარო კონკურსი

ანოტაცია

ნაშრომში განხილულია ნეპოტიზმი, როგორც ეროვნული ეკონომიკისათვის კორუფციის საფრთხის ნაირსახეობა. მასში წარმოდგენილია ნეპოტიზმთან ბრძოლის ინსტრუმენტები და კეთდება აქცენტები მათი გამოყენების ეფექტიანობაზე.

ავტორი ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის ნეპოტიზმთან ბრძოლის გადამწყვეტ მნიშვნელობაზე, აგრეთვე  სახელმწიფო უწყებებსა თუ კერძო კომპანიებში თანამდებობების დასაკავებლად ჯანსაღი კონკურენციის ხარისხის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე.

ნაშრომში ჩამოყალიბებულია არგუნენტირებული დასკვნები და რეკომენდაციები კონცენტრირდება მასზედ, რომ ხელისუფლების, საზოგადოების, სამეცნიერო წრეების მუდმივი საზრუნავი უნდა იყოს ადამიანების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება.

ავტორის ბიოგრაფიები

ვლადიმერ რევაზის ძე ბასარია, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვლადიმერ ვლადიმერის ძე ბასარია

წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტი

წყაროები

ილია ჭავჭავაძე. ერი და ისტორია რჩ. ნაწ. ხუთ ტომად. ტ. IV. თბ., 1987

ილია ჭავჭავაძე. რა გითხრათ? რით გაგახაროთ? რჩ. Nნაწ. ხუთ ტომად. ტ. IV. თბ., 1987

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II-ის სააშობაო ეპისტოლე. 2023. https://www.interpressnews.ge/ka/article/740569-sruliad-sakartvelos-katolikos-patriarkis-mcxeta-tbilisis-mtavarepiskoposisa-da-bichvintisa-da-cxum-apxazetis-mitropolit-ilia-ii-is-sashobao-epistole

გ. აბესაძე. პოლიტიკური ცნობიერება და მისი ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი რაციონალურობა თანამედროვე ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები XVIII. ჰუმანიტარულ და სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2018-2019, გვ. 382-393

გ.აბესაძე, ნ.აბესაძე. პოლიტიკური კულტურა და დემოკრატიული ტრანზიცია საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური, რეფერირებადი ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“. N3, 2022, გვ..12-17 www.b-k.ge file:///C:/Users/595-424-424%20Temo/Downloads/12-17.pdf

გ. აბესაძე, ნ. აბესაძე, პოლიტიკური სისტემის დემოკრატიული ტრანზიცია და თანამედროვე ქართული ეროვნული იდენტობის ფორმირება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური, რეფერირებადი ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“. N1, 2023, გვ. 71-79 /ინდექსირებულია საერთაშორისო საძიებო ბაზაში Google scholar. www.b-k.ge https://ojs.b-k.ge/index.php/bk/article/view/787

გ. აბესაძე, ნ. აბესაძე. თანამედროვე მსოფლიო წესრიგის გეოპოლიტიკური ტრანზიცია და ქართული ეროვნული იდენტობის ფორმირება. ,,ფილოსოფიური ძიებანი“ /კრებული ოცდამეშვიდე/. საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია. „უნივერსალი“, თბ., 2023, გვ. 80-91

გ. აბესაძე, თ. გოგბერაშვილი. პოლიტიკურ-კულტურული სივრცის რაციონალურობის პარადიგმები საქართველოში. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2019

ლ. მიტჩელი. 2017 წელს საქართველოს წინაშე მდგარი ოთხი კითხვა. http://www.gruzinform.ge/news/31904/kazani-prinimaet-UniK-sooteCestvennikov.html

ლ. სანიკიძე. კვლავ ილიას გარეშე... თსუ-ს შრომების კრებული. სადისკუსიო კლუბი ,,ქართული სახელმწიფო“. თსუ., 2003, გვ.11-17

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

03.10.2023

როგორ უნდა ციტირება

ბასარია ვ. რ. ძ., & ბასარია ვ. ვ. ძ. (2023). ნეპოტიზმი, როგორც ეკონომიკური განვითარების შემაკავებელი ფაქტორი. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(2), 35–39. https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.04