ბუღალტრული აღრიცხვის ხარისხის ამაღლების კონცეპტუალური ვექტორები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის

ავტორები

  • ლავრენტი ჭუმბურიძე ბაფ აღმასრულებელი დირექტორი
  • ლევან საბაური
  • იური პაპასქუა

DOI:

https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.02

საკვანძო სიტყვები:

ბუღალტერთა სერტიფიცირება, ბუღალტერთა რეესტრი, ბუღალტერთა ერთიანი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, ბუღალტერთა განგრძობითი სწავლება

ანოტაცია

ნაშრომი ეხება საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის ხარისხის ამაღლების აუცილებლობას - ამ სფეროში არსებულ პრობლემებსა და მათი გადაწყვეტის პერსპექტივას.

ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ გამოწვევებზე, რომლებიც დარგში განხორციელებული რეფორმების შემდეგ დაგროვილმა გამოცდილებამ გამოკვეთა და შემდგომ დახვეწას, დროის შესაბამისად ახლებურ გადაწყვეტილებებს საჭიროებენ. მათი აზრით, ბუღალტრულ აღრიცხვას, ფუნდამენტური ხარისხობრივი მახასიათებლების უზრუნველყოფასთან ერთად, ეკისრება ხელმძღვანელებისთვის გამოყენებადი ინფორმაციის დროულად და სრულად მიწოდება. ბუღალტრული აღრიცხვის შემდგომი განვითარება, უპირველესად, მმართველობის პროცესში გამოსაყენებელი სააღრიცხვო ინფორმაციის ხარისხის ამაღლებაა, რაც ბუღალტრების მომზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების კომპლექსური ღონისძიებების განხორციელებას მოითხოვს. დარგში არსებულ პრობლემებს, ყველაზე უკეთ, პროფესიის წარმომადგენლები გრძნობენ და შეუძლიათ მათი გადაწყვეტა.

სტატიაში წარმოდგენილია შესაბამისი არგუმენტები და მათგან გამომდინარე პროფესიული გაერთიანებების შეჯერებული საყურადღებო კონცეპტუალური მოსაზრებები საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ხარისხის ამაღლებისთვის აუცილებელ ღონისძიებებზე.

ავტორის ბიოგრაფიები

ლავრენტი ჭუმბურიძე, ბაფ აღმასრულებელი დირექტორი

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ბაფ აღმასრულებელი დირექტორი

ლევან საბაური

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, თსუ პროფესორი, ბაფ გამგეობის წევრი

იური პაპასქუა

ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, სსუ პროფესორი,

საბფმფ აღმასრულებელი დირექტორი 

წყაროები

L Sabauri. (2018). Approval and introduction of the international financial reporting standards (IFRS) in Georgia: challenges and perspectives. Journal of Accounting & Marketing, , Volume 7, Issue 2; .

L Sabauri, N Kvatashidze; . (2018). Prospects of application of international standards in financial reporting by small and medium-size businesses in Georgia. International Journal of Business Administration, Volume 9, Issue 2; pages 3-22.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური. (2022). https://saras.gov.ge. Retrieved from https://saras.gov.ge/Content/files/SARAS%20AR22-2.pdf.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2023-2026 წლების სტრატეგია. (2023, August 30). saras.gov.ge. Retrieved from saras.gov.ge.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. (2021). https://www.economy.ge/uploads/files/2017/ek__politika/sme_strategy/sme_development_strategy_2021_2025_.pdf. Retrieved from https://www.economy.ge/uploads/files/2017/ek__politika/sme_strategy/sme_development_strategy_2021_2025_.pdf.

საქართველოს კანონი "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა დ აუდიტის შესახებ". (2016, June 8). https://matsne.gov.ge. Retrieved from https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3311504?publication=15.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. (2023, July 1). https://www.geostat.ge. Retrieved from https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/67/organizatsiul-samartlebrivi-formebis-mikhedvit.

ლიპარტია ზ., ჯალაღონია დ., პაპასქუა ი., შერაზადაშვილი ბ., საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირების სრულყოფის პრიორიტეტები, ჟურ¬ნა¬ლი ¬„ბიზ¬ნე¬სი¬ და¬ კანონმდებლო¬ბა“,¬ No1,¬ 2023 წ. გვ. 7-12;

ჯალაღონია დ., პაპასქუა ი., ბუღალტრის პროფესიული სერტიფიცირების ძირითადი აქცენტები ახალ რეგულაციაში, ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ №4, 2017, გვ. 5-9.

ჩამოტვირთვები

გამოქვეყნებული

03.10.2023

როგორ უნდა ციტირება

ჭუმბურიძე ლ., საბაური ლ., & პაპასქუა ი. (2023). ბუღალტრული აღრიცხვის ხარისხის ამაღლების კონცეპტუალური ვექტორები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. ბიზნესი და კანონმდებლობა, 16(2), 17–24. https://doi.org/10.52340/bal/2023.16.02.02

ამ ავტორ(ებ)ის ყველაზე წაკითხვადი სტატიები

1 2 3 4 > >>